Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Квас

Страницы: [1]
1
Я не пропал. :)
Работа над ошибками: ShowHide

ἡ φίλη θάλαττα, им. п. мн. ч.: αἱ φίλαι θάλατται
7.1. αἱ δειναὶ λῦπαι ἀθυμίαν φέρουσιν. Ужасные боли несут огорчение.
7.3. ἐν ταῖς τιμίαις Ἀθήναις μάλα καλαὶ οἰκίαι εἰσίν. В чтимых Афинах есть очень красивые дома.
7.4. ἐν μὲν τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι λέγουσιν, ἐν δὲ τῇ στρατιᾷ σιγὴν ἔχουσιν.
В то время как на базарной площади и на народном собрании справедливые люди
говорят, в войске они хранят молчание.
Было не очень очевидно, что «иметь молчание» ― это «хранить молчание». То есть в одну сторону догадаться можно.
7.8. ἡ ἡμετέρα χώρα τῷ κακῷ τυράννῳ δουλεύει.
Наша страра рабски подчиняется плохому тирану.
7.10. οἱ νόμοι τοῖς ἀνθρώποις δίκην καὶ ἀδικίαν ὁριζουσιν.
Законы разграничивают людям справедливость и несправедливость.
9.1. οἱ ἡμέτεροι στρατηγοὶ αἰσχρὸν δώρον τοὺς πολεμίους ἐκ τῆς ἡμετέρας χώρας
ἄγουσιν.


2
τιμή - это "честь", а "слава" - это δόξα прежде всего. Поэтому τίμιος - это скорее "достопочтенный, уважаемый, почётный, почитаемый", а не "славный"

Пожалуюсь на свои тяжёлые будни. :)

Проблема учебников древнегреческого ― отсутствие чувства юмора. Никак нельзя отрабатывать склонение на прилагательных «большой»-«маленький», «тяжёлый»-«лёгкий», «горячий»-«холодный», у которых базовые значения очевидны и не требуют контекста. Необходимо что-то высокоумное и непременно абстрактное, типа «почётный». При этом обычно выясняется, что из-за культурного разрыва и двух тысячелетий разницы во времени эти абстракции ещё и плохо друг на друга накладываются. Τιμή и «честь» в «клянусь честью!» д’Артаньяна―Боярского ― это точно одно и то же?

В словарике написано, что τίμιος значит «почётный». Я это читаю так, что, дескать, есть довольно мутное культурно-специфическое понятие как «τίμιος» и другое довольно мутное культурно-специфическое понятие «почётный», которые несколько перекрываются, так что иногда можно вместо «τίμιος» поставить «почётный». При этом я имею некоторое представление о слове «почётный»: на ум сразу пришли «почётный долг» (я должен и горжусь) и «почётный караул» (парадно одетые солдаты). А понятия о значении «τίμιος» у меня по понятным причинам нет. Оказывается, «τίμιος», в отличие от «почётный», сочетается с «город». Задача номер один ― понять смысл. Надо лезть в более толстый словарь. Там написано: «τίμιος: honorabilis, honoratus». Для слова honorabilis у меня есть объяснение: «honorabilis est honorem afferens, seu potius honore plenus». Получается немного испорченный телефон, но «город, наполненный „гонором“» (honor ― очередное довольно мутное культурно-специфическое понятие, ещё и малорелевантное; скажем так, «уважением за выдающиеся достоинства») ― это уже на что-то похоже. Типа Афины ― это такой крутой город, и все думают: «о, Афины, это такой крутой город!». Можно принять за рабочую гипотезу о значении «τίμιος», хотя настаивать я бы не стал из-за испорченного телефона. (Надо было лезть в LSJ, там должны быть объяснения, а не пригоршня неточных соответствий. Но мы не ищем лёгких путей.) Ладно, теперь задача номер два: как это одним словом сказать по-русски? А шут его знает, у меня трудности с русским языком. :) Что, в принципе, неважно, мы же древнегреческим занимаемся, а не русским. Жалко, «честной» не подходит, потому что это о народе, а не о городе. Лучше, чем «славный», ничего не придумал. Ещё одно мутное культурно-специфическое слово, но настолько размытое, что, авось, каким-то боком соприкасается с отношением к городом, за которым признаются и уважаются в нём всякие достоинства и заслуги ― так я подумал. Из ваших вариантов подходит «почитаемый», которое мне в голову не пришло. Напишу его в работе над ошибками.

Короче, моя идея в том, чтобы ответственность за свои кривые переводы переложить на составителей упражнений. ;D

3
Хотел спросить ещё. В женском роде прилагательных бывают alpha impura или краткая alpha pura?

4
Это фричество, конечно... Вот латинское правило ударения, простое и понятное. Но не обходится без исключений. По крайней мере, есть слова с ударным последним слогом типа illīc, ēdūc (императив от educo) и т. п., в которых, дескать, раньше был -e, но отвалился, а ударение осталось. И вот я думаю: как было бы здорово, если бы в словах среднего рода типа animal было такое же ударение. А то а́нимал ― дичь какая-то, гораздо привычней звучало бы анима́ал, как во всех (?) романских. История у него похожая: animāle > animăl с отпадением -e. Если моя бредогипотеза была бы верна, то, вероятно, долгота была бы сохранялась: animāl. Глянул на latin.packhum.org, но у Вергилия-Овидия не нашёл примеров animal перед словом, начинающимся с гласного, чтобы проверить долготу.

5
Шумерская шутка про собаку с объяснением: https://threadreaderapp.com/thread/1505646738627088389.html Перевести нельзя, там игра слов. Удивительно, что её оказалось возможным понять.

6
Латинский / Цицерон Домицию
« : 09 Июля 2022, 15:57:56 »
Цезарь убеждает Домиция, что после того, как тот исполнил свой гражданский долг, он должен позаботиться о своей безопасности.

Случайное письмо. Само содержание не очень потрясает (сам Цицерон назвал его в тексте «пустым»), но исторический контекст интересный.

В книжке примечание:

Cn. Domitius Ænobarbus, сын Луция, бывший консул, был взят в плен Цезарем в Кофинии. Он и Цицерон были в числе первых, кто вернулся в Италию.

Про этого Агенобарба есть в википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_32_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.)
Время было ― гражданская война республиканцев с Цезарем. Письмо написано в 46 году, битва при Фарсале была раньше ― в 48 году, в ней участвовал Агенобарб, а его отец ― погиб. Потом Агенобарб продолжал участвовать в сопротивлении и вот, вернулся в Италию, при том что его отношения с Цезарем были, видимо, в лучшем случае натянутые. До убийства Цезаря остаётся 2 года. Вероятно, Агенобарб принимал участие в заговоре.

Non ea res me deterruit, quo minus, posteaquam in Italiam venisti, litteras ad te mitterem, quod tu ad me nullas miseras; sed quia nec, quid tibi pollicerer, ipse egens rebus omnibus, nec, quid suaderem, quum mihimetipsi consilium desset, nec, quid consolationis afferrem in tantis malis, reperiebam. Hæc quamquam nihilo meliora sunt, nunc etiam atque etiam multo desperatiora, tamen inanes esse meas litteras, quam nullas, malui. Ego si te intelligerem plus conatum esse suscipere reipublicæ causâ muneris, quam quantum præstare potuisses: tamen, quibuscumque rebus possem, ad eam conditionem te vivendi, quæ daretur, quæque esset, hortarer. Sed quum consilii tui bene fortiterque suscepti eum tibi finem statueris, quem ipsa fortuna terminum nostrarum contentionum esse voluisset; oro obtestorque te pro vetere nostrâ conjunctione ac necessitudine, proque summâ meâ in te benevolentiâ et tuâ in me pari, te ut nobis, parenti, conjugi, tuisque omnibus, quibus es fuistique semper carissimus, salvum conserves: incolumitati tuæ tuorumque, qui ex te pendent, consulas; quæ didicisti, quæque ab adolescentiâ pulcherrime a sapientissimis viris tradita memoriâ et scientiâ comprehendisti, iis hoc tempore utare: quos conjunctos summâ benevolentiâ plurimisque officiis amisisti, eorum desiderium, si non æquo animo, at forti feras. Ego, quid possim, nescio, vel potius me parum posse sentio: illud tamen tibi polliceor, me, quæcumque saluti dignitatique tuæ conducere arbitrabor, tanto studio esse facturum, quanto semper tu et studio et officio in meis rebus fuisti. Hanc meam voluntatem ad matrem tuam, optimam feminam tuique amantissimam, detuli. Si quid ad me scripseris, ita faciam, ut te velle intellexero. Sin autem tu minus scripseris; ego tamen omnia, quæ tibi utilia esse arbitrabor, summo studio diligenterque curabo. Vale.

7
Мне надо брать и тырить из списков, "в португальском тоже есть!"

Salsa - петрушка, во как.

8
Древнеисландский / Из саги об Эгиле
« : 25 Июня 2022, 01:49:15 »
Прочитал сагу об Эгиле (на русском), и охота, конечно, что-нибудь поразбирать. Пока охота ― надо разбирать. Выложу для интереса заметки. Мой уровень древнеисландского ― читал Стеблин-Каменского по диагонали.

Текст саги по https://sagadb.org/egils_saga.on. Словарь: https://old-norse.net.

Случайный отрывок ― начало главы 40.

9
Работа форума / Привет
« : 19 Июня 2022, 22:02:00 »
Привет! Хотя писать мне, вроде, особо нечего, но компания у вас хорошая. :)

Страницы: [1]