Автор Тема: Учим древнегреческий: Урок 5  (Прочитано 521 раз)

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Учим древнегреческий: Урок 5
« : 06 Августа 2022, 03:26:28 »
 • 0
 • 0
Текст 5α. Ο ΛΥΚΟΣ

ἐν ᾧ δ'ἄπεισιν ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ Μέλιττα, ὁ μὲν πάππος πονεῖ ἐν τῷ κήπῳ, ὁ δὲ παῖς καὶ ὁ Ἄργος βαίνουσι πρὸς τὸ αὔλιον· ὁ γὰρ Ἄργος κύων ἐστὶ μέγας τε καὶ ἰσχυρός· τήν οὖν τ' οἰκίαν φυλάττει καὶ τὰ πρόβατα ἐν χειμῶνι και ἐν θέρει. πολλάκις δὲ ἐν τῇ γῇ ὀστᾶ τῶν θηρίων εὑρίσκει. ἐν ᾧ δὲ βαδίζουσιν ὅ τε παῖς καὶ ὁ κύων ἀνὰ τὴν ὁδόν, ὁ Φίλιππος λαγὼν ὁρᾷ ἐν τῷ ἀγρῷ τρέχοντα· λύει οὖν τὸν κύνα καί, «ἴθι δή, Ἄργε,» φησίν· «δίωκε.» ὁ μὲν οὖν Ἄργος ὑλακτεῖ καὶ διώκει τὸν λαγών, ὁ δὲ φεύγει ἀνὰ τὸ ὅρος. οὕτω δὲ ταχέως τρέχουσιν ὥστε δι' ὀλίγου οὐ δυνατόν ἐστιν ὁρᾶν οὔτε τὸν κύνα οὔτε τὸν λαγών.

ὁ οὖν Φίλιππος σπεύδει μετ' αὐτοὺς καὶ βοᾷ· «ἐλθὲ δεῦρο, Ἄργε· ἐπάνελθε, ὦ κύον κατάρατε.» ἀλλ' ἔτι διώκει ὁ κύων. τρέχει οὖν ὁ Φίλιππος εἰς ἄκρον τὸ ὄρος ἀλλ' οὐχ ὁρᾷ τὸν κύνα. μέγα οὖν βοᾷ καὶ καλεῖ, ἀλλ' οὐκ ἀκούει ὁ Ἄργος. τέλος δ' ἀθυμεῖ ὁ παῖς καὶ καταβαίνει τὸ ὄρος.

ἐπεὶ δὲ προσχωρεῖ τῷ κήπῳ, ὁρᾷ αὐτὸν ὁ πάππος καί, «τί ποιεῖς, ὦ παῖ;» φησίν· «πόθεν ἥκεις καὶ ποῦ ἐστιν ὁ Ἄργος;» ὁ δὲ Φίλιππος, «ἀπὸ τοῦ αὐλίου ἥκω, ὦ πάππε· ὁ δ' Ἄργος ἐστί που ἐν τοῖς ὄρεσιν· λαγὼν γὰρ διώκει.» ὁ δὲ πάππος, «ἴθι δη, ὦ παῖ· τί οὐ ζητεῖς αὐτόν; μὴ οὕτω ῥάθυμος ἴσθι.» ὁ δὲ Φίλιππος, «οὐ ῥάθυμός εἰμι, ὦ πάππε, οὐδὲ αἴτιος ἐγώ. μέγα γὰρ βοῶ καὶ καλῶ, ἀλλ' οὐκ ἀκούει ὁ κύων.» ὁ δὲ πάππος, «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ παῖ,» φησίν. οὕτω λέγει καὶ τὴν βακτηρίαν λαμβάνει καὶ σπεύδει ἅμα τῷ παιδὶ ἀνὰ τὴν ὁδόν.

   
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 15:51:45 от Gaeilgeoir »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #1 : 06 Августа 2022, 04:13:58 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

Начиная с этого урока, качественные наречия на -ως не будут даваться как особая лексическая единица, вы уже способны как образовать эти наречия, так и восстановить начальную форму прилагательных, от которых они образованы.

λύκος - волк. когнаты лат. lupus и рус. волк

ἄπειμι - я отсутствую, из приставки ἀπο- и глаг. εἰμι быть, спрягается как глагол "быть"

πάππος - дедушка

κῆπος - сад

Ἄργος - Аргос (имя собаки), образовано от прилаг. ἀργός "быстрый, резвый" экспрессивным смещением ударения. Слово ἀργός "резвый" - омограф слова ἀργός "ленивый", потому что в первом альфа краткая, а во втором - долгая, но на письме различия нет.

αὔλιον - загон для скота, хлев

κύων (κυνός) - пёс, собака. 3ье склонение + по-своему неправильное слово, полная парадигма в грамматике

φυλάττω (+acc)  - я сторожу, охраняю; но также: я остерегаюсь, слежу за

τὰ πρόβατα (мн. ч.) - мелкий скот, особенно овцы. Исконное слово для овцы ὄFις > οἶς (ср. лат. ovis, рус. ов-ца) довольно стрёмно склонялось, поэтому греки от него избавились, заменив словом со значением "топающие своим ходом", это причастие от глагола προβαίνω. Имеется в виду, как движимое имущество, в отличие от недвижимости.

χειμών (χειμῶνος) - зима; буря, шторм. Рус. зима является прямым когнатом

τὸ θέρος (θέρους), dat.sg. θέρει - лето, корень, что и в рус. жар-кий, греки проспособили слово "жара" под название лета.

τὸ ὀστοῦν - кость, когнаты лат. os, рус. ость

εὑρίσκω - я нахожу, когнат в рус. об-рести (сам корень, без приставки)

ἀνά (+ acc) - вверх по (чему?)

λαγώς - заяц. Этимологически это - слово-табу, дословно "лопоухий", вторая часть - стяжённое ие. слово οὖς ухо (когнаты друг друга). Слово аттического склонения, полная парадигма будет в грамматике.

ὁράω - я вижу, слитный альфа-глагол, парадигма в грамматике

τρέχων (τρέχοντος) - бегущий, активное причастие наст. вр. от глаг. τρέχω

ἴθι - импер. иди!, (обратите внимание, что то же окончание, что и в ἴσθι будь!)

δή - утвердительная частица: ἴθι δή - что в роде: ну пошёл, давай пошёл

διώκω - я преследую, гоню

ὑλακτέω - я лаю

φεύγω - я убегаю, избегаю

τὸ ὅρος (ὄρους) - гора, высокий холм. Несмотря на окончание -ος, это - слово 3ьего согласного склонения c σ-основой, полную парадигму см. в грамматике. Когнаты лат. orior, рус. ринуться, рой, река. Первоначальное значение ие. корня было "прийти в движение", отсюда в некоторых языках (вкл. греч.) появилось значение "подниматься".

οὔτε ... οὔτε - ни ... ни

μετά (+ acc) - после (во времени), за (в пространстве)

βοάω - я кричу, зову

ἄκρος - верхний (ср. Акрополис - Верхний город). ἄκρος + сущ. переводится - "вершина сущ.", т.е. ἄκρον τὸ ὄρος - "верхняя гора" = вершина горы.

μέγα - здесь: громко

ἀθυμέω - я расстраиваюсь, огорчаюсь

πόθεν - откуда, ποθεν без ударения неопределённое наречие - откуда-то

ποῦ - где, που без ударения - где-то

ζητέω - я ищу

ῥάθυμος - беспечный, беззаботный.

οὐδέ - также не, даже не (ср. англ. either)

βακτηρία - палка, рус. бактерия - от этого слова, первые бактерии, которые увидели под микроскопом были палочками
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2022, 23:44:55 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #2 : 14 Августа 2022, 02:15:28 »
 • 0
 • 0
Спряжение глаголов с основой на -α

Ну вот мы и доползли до последних слитных глагола, с основой на альфу. Как и в других слитных глаголах, в настоящем времени ударение падает на окончание:

-ῶ,   -ᾷς,   -ᾷ, -ῶμεν, -ᾶτε, -ῶσιν.

Достаточно обратить внимание, что омега 1л. ед.ч. остаётся как и во всех типах спряжения тематических глаголов. Дифтонговые окончания становятся подписной альфой, любые комбинации с o/ου дают омегу. Проспрягаем для примера глагол βοάω:
 
βοῶ,   βοᾷς,   βοᾷ, βοῶμεν, βοᾶτε, βοῶσιν.

С точки зрения практики лучше запомнить спряжение одного характерного слитного глагола, чем пытаться вычислять результаты слияния гласных в зиянии. В императиве 2го лица и инфинитиве у нас долгая альфа:
 
βόᾱ,   βοάτω,   βοᾶτε,  βοώντων; βοᾶν.

Упражнение 1

Проспрягайте в наст.вр. и образуйте императив от глаголов: ὁράω я вижу, τιμάω я чту, уважаю, νικάω я побеждаю

Упражнение 2

Определите грамматическую форму и переведите:

τιμᾶτε (2 формы), φιλοῦσιν, ὁρῶμεν, ἀροῖ, οἰκεῖτε (2 формы), ποιῶ, πληροῖς, βοῶσιν, ὁρᾶτε (2 формы), ποίει

Упражнение 3

Расставьте ударения и образуйте мн.ч.:

τιμᾳ, φιλεις, ζητω, ἀροι, ὁρω, φιλει (2 формы), πληρω, βοα, βοᾳς, οικει (2 формы), τιμα

« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 10:41:43 от Gaeilgeoir »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #3 : 14 Августа 2022, 02:33:12 »
 • 0
 • 0
Дополнительный словарь

Θερμόπυλαι  - Фермопилы

Βοιωτία - Беотия (область на северо-запад от Аттики)

θύρα - дверь, мн.ч.: ворота, врата

Μούσα - Муза

θυσία - жертва, жертвоприношение

ἧττα - поражение, провал

ἐπιθυμία - страсть

ἐπί (+ gen/dat) - на (чем?)

γέφυρα - мост

ὁμόνοια - единодушие, единомыслие, из ὁμός равный, одинаковый + νοῦς ум, разум

ἀνδρεία - мужество, храбрость

ἐλευθερία - свобода

βοήθεια - помощь

θάλαττα - море

γλῶττα - язык; речь

ἀλήθεια - правда, истина

ἀσέβεια - бесчестие, кощунство

ἐχθαίρω - ненавидеть

ἀσφάλεια - безопасность

δικαιοσύνη - справедливость

σωφροσύνη - благоразумие, самообладание

κόσμος - украшение; миропорядок

πολίτης - полноправный житель полиса, гражданин

ὠφέλεια - польза

ἐχθρα - ненависть

μέριμνα - забота, огорчение

Упражнение 4

1. θεοί εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ. 2. αἱ Θερμόπυλαί εἰσι τῆς Βοιωτίας θύραι. 3. ταῖς Μούσαις οἱ ἄνθρωποι θυσίας θύουσιν. 4. μετὰ τὴν ἧτταν οἴκαδε ἰέναι αἰσχύνη ἐστίν. 5. αἰσχρόν ἐστι τῇ τῆς δόξης ἐπιθυμίᾳ δουλεύειν. 6. ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ ἰσχυρὰ γέφυρά ἐστιν. 7. καλόν ἐστι τῇ ὁμονοίᾳ καὶ τῇ ἀνδρείᾳ τὴν ἐλευθερίαν φυλάττειν. 8. τὴν βοήθειαν οἱ πιστοὶ σύμμαχοι τῇ ἡμετέρᾳ στρατιᾷ φέρουσιν. 9. τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάττῃ δεινοὺς κινδύνους εὑρίσκουσιν. 10. φύλαττε τὰς τῶν κακῶν ἀνθρώπων γλώττας. 11. τῆς μὲν ἀληθείας λόγοι ἰσχυροί εἰσιν, τῆς δ' ἀσεβείας ἔργα οἱ θεοὶ ἐχθαίρουσιν. 12. δίκαια ἔργα ἀσφάλειαν παρέχει. 13. δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη κόσμος ἐστὶ τῶν πολιτῶν. 14. ἡ μὲν ὁμόνοια ὠφέλειαν παρέχει, ἡ δὲ ἔχθρα μερίμνας/

Упражнение 5. Обратный перевод

1. Справедливость приносит хорошим людям добро (ср.р. мн.ч.), а плохим людям зло. 2. Боги ненавидят плоды конщунства. 3. Беотия - область на суше. 4. В мире (ἡ εἰρήνη) люди показывают добродетель благоразумия, а на войне - ненависть и нечестие. 5. В Фермопилах есть горячие (θερμός) ключи. 6. Сон и смерть братья. 7. Афины на суше, а остров Делос в море. 8. Нельзя кричать в городе. 9. Я вижу волка в горах. 10. Мальчик громко кричит, но дедушка его не слышит.

« Последнее редактирование: 06 Сентября 2022, 23:44:17 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #4 : 16 Августа 2022, 08:07:50 »
 • 0
 • 0
3-ье склонение: ν-основы

Вы уже выучили склонение терминов родства, которое самое сложное среди слов 3ьего склонения из-за чередования гласной основы. Остальные подтипы 3-го склонения проще, но у них тоже могут быть одна-две особенности из-за фонетических законов греческого. Главное, что у всех этих слов при всём их разнообразии одни и те же окончания:

-ς/-*, -ος, -ι, -α; -ες, -ων, -σι(ν), -ας
* Окончание в им.п. в принципе сигма, но, как я уже объяснял в предыдущем уроке, в основах на сонорную (-ρ, -ν) сигма поглощается сонорной и при этом удлиняется последняя гласная основы, например *ρήτορς > ρήτωρ. В остальных падежах видна исконная основа: ρήτορος, ρήτορι и т.д.

Первые основы, которыми займёмся - ν-основы. В них нет ничего хитрого, только по описанному в сноске выше их им.п. может вводить в заблуждение насчет длины гласной основы. Есть слова, в которых гласная долгая исконно, и тогда мы так и склоняем слово, просто добавляя окончания, данные выше: Ἕλλην, Ἕλληνος, Ἕλληνι… грек. В других словах гласная долгая только в им.п. из-за удлинения, вызванного пропавшей сигмой, а в остальных падежах возвращается исконная основа: ποιμήν, ποιμένος… пастух.

Второй момент, в дат.п. мн.ч. -ν- основы бесследно исчезает перед окончанием -σι(ν), в греческом выпали все ню перед сигмами: Ἕλλησιν, ποιμέσιν. Вот и всё. Для полноты картины просклоняем слово χειμών:


Им. п.   ὁ χειμών   οἱ χειμῶνες
Род. п.   τοῦ χειμῶνος   τῶν χειμώνων
Дат. п.   τῷ χειμῶνι τoῖς χειμῶσι(ν)
Вин. п.   τὸν χειμῶνατοὺς χειμῶνας

По этой же схеме склоняется и реликтовое слово κύων собака:

Им. п.   ὁ κύωνοἱ κύνες
Род. п.   τοῦ κυνός   τῶν κυνῶν
Дат. п.   τῷ κυν τoῖς κυσί(ν)
Вин. п.   τὸν κύνατοὺς κύνας

Замечания:
1. Им.п. напрямую отражает ие. архаику *kwō, ν прилипла по аналогии с другими падежами.
2. Как и в других словах 3ьего склонения с односложной основой (пока таких не было, не считая слово παῖς), ударение в род. и дат. п. обоих чисел прыгает на окончание.
3. В дат.п. мн.ч. ню выпала, как и во всех словах с ню-основой: κυσί(ν)


3-ье склонение: σ-основы.

Сигма-основы вам должны быть понятны на примере русских небо - небеса, слово - словеса, коло - колёса. Латинским аналогом являются слова типа genus - genera. Как видно, в русском языке только остатки, характерное склонение в ед.ч. все было ликвидировано аналогией. Из русского и латыни видно, что в этом склонении - слова только среднего рода, опознать их очень просто, они все оканчиваются на -ος, которое является частью основы, а не окончанием как во 2-ом склонении. В греческом языке этот тип хорошо сохранился, только вызов в том, что сама сигма не видна нигде кроме начальной формы им.п., так есть потому что все сигмы между гласных в греческом выпали. Далее получалось зияние, которое, как вы можете догадаться, ликвидировалось стяжением, поэтому и сами окончания 3ьего склонения плохо опозноваемы. Наверное, проще зазубрить табличку, чем вникать откуда такое счастье получилось. Проспрягаем типичное слово τὸ γένος родня:

Им. п.   τὸ γένος   τὰ γένη
Род. п.   τοῦ γένους   τῶν γενῶν
Дат. п.   τῷ γένει τoῖς γένεσι(ν)
Вин. п.   τὸ γένοςτὰ γένη
Примечания для пытливых:
1. Окончание род.п. -ους из *esos > *eos (выпадение сигмы) > -ους (ликвидация зияния)
2. Окончание дат.п. -ει из *esi > -ει (выпадение сигмы)
3. Окончание им.п. мн.ч. -η из *esa > *ea (выпадение сигмы) > -η (ликвидация зияния).
4. В род.п. мн.ч. ударение на окончании, так как *-ésōn > *-éon > -ῶν.

Упражнение 6

Просклоняйте ἀκρὸν τὸ ὄρος вершина горы, θερμὸν θέρος жаркое лето, ὁ πιστὸς κύων, ὁ μέγας ἀγών
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 21:00:33 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #5 : 18 Августа 2022, 12:30:15 »
 • 0
 • 0
Слитные слова 2-го склонения

Помните, были такие слитные слова 1-го склонения, типа γῆ, Ἀθηνᾶ, которые ничего примечательного из себя не представляли, кроме постоянного периспомени на окончании? Горстка слов такого типа есть и во втором склонении. Опять же ничего сложного в них нет - вездесущий периспомени на окончании и замена всех окончаний с омикроном (им-вин.п. ед.ч.) на -ου-. Такие слитные слова есть и среди прилагательных, чаще всего вам могут встретиться обозначения металлов: χρυσοῦς золотой, ἀργυροῦς серебрянный, χαλκοῦς бронзовый. Ж.р. этих прилагательных тоже будет слитным и склоняться по образцу слов типа γῆ (χρυσῆ, χρυσῆς, χρυσῇ ...). Просклоняем для примера χρυσοῦς ῥοῦς золотой поток:

Им. п.   χρυσοῦς ῥοῦς    χρυσοῖ ῥοῖ
Род. п.   χρυσοῦ ῥοῦ    χρυσῶν ῥῶν
Дат. п.    χρυσῷ ῥῷ χρυσoῖς ῥoῖς
Вин. п.   χρυσοῦν ῥοῦν χρυσοῦς ῥοῦς

Средний род склоняется так же, кроме им.п. обоих чисел, где у нас согласно специфике ср.р. имеем окончания -οῦν и -ᾶ соответственно, например ἀργυροῦν, ἀργυρᾶ. В остальном склонение такое же как у слов мужского рода.

Упражнение 7

Просклоняйте: χαλκοῦς Ἑρμῆς бронзовая статуя Гермеса, ἀργυροῦν κανοῦν серебряная корзинка, σιδηρᾶ ὑδρία железная гидрия


Аттическое склонение: завершение

Мы уже смотрели на аттическое склонение во 2-ом уроке, но только ед.ч. Напоминаю, что в аттическом склонении характерно окончание -ως в им.п. Эта омега будет идти сквозняком через все падежи, только там где у обычных слов дифтонг -οι-, будет омега с подписной йотой. Если ударение на окончании, то во всех падежах акут.

Существительные этого склонения только м.р. Прилагательные - 2-ух окончаний, поэтому ж.р. всегда равен м.р. В среднем роде из общей схемы выбивается им-вин.п. мн.ч., где вместо вездесущей омеги, всё-таки есть и альфа. Просклоняем для примера слово νεώς храм:


Им. п.   νεώς    νεῴ
Род. п.    νεώ  νεών
Дат. п.    νεῴ νεῴς
Вин. п.    νεών νεώς
Прилагательные ср.р. так же склоняются, кроме им.п. обоих чисел, где соответственно: ἵλεων, ἵλεα.

Упражнение 8

Просклоняйте: ἄκερως λαγώς безрогий заяц, ἵλεων παίδιον благосклонное дитя
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 21:01:25 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #6 : 18 Августа 2022, 14:43:49 »
 • 0
 • 0
Использование артикля вместо местоимения 3-го лица

Я уже упоминал, что греческий артикль по происхождению - местоимение 3-го лица. В некоторых своих функциях это слово всё ещё продолжает это значение, в частности в позиции в начале предложения, особенно перед союзами, занимающими второе место в предложении: δέ, γάρ, οὖν, μέν. В рус. переводе часто удачным бывает местоимение «тот». Примеры:

ὁ μὲν οὖν Ἄργος ὑλακτεῖ καὶ διώκει τὸν λαγών, ὁ δὲ φεύγει ἀνὰ τὸ ὄρος - Так что пока Аргос лает и гонит зайца, а тот бежит вверх по склону.

ὁ πατὴρ τὴν κόρην καλεῖ, ἡ δὲ οὐ πάρεστιν. - Отец зовёт девочку, а её нет.

Упражнение 9. Попарные переводы

1. ὁ κύων τὸν λαγὼν ὁρᾷ καὶ διώκει πρὸς ἄκρον τὸ ὄρος. - Отец громко кричит и вызывает раба из дома.

2. ἆρ' ὁρᾶτε τὸν λαγών; τί οὐ λύετε τὸν κύνα; - Что вы делаете, друзья? Почему вы молчите (σῑγάω - я молчу)?

3. οὕτω κωφός (глухой) ἐστιν ὁ ἀνὴρ ὦστε ἀεὶ μέγα βοῶμεν. - Мальчик настолько храбр, что мы его очень любим и чтим.

4. ἐν νῷ ἔχομεν πρὸς τὸ ἄστυ βαδίζειν καὶ τοὺς χοροὺς ὁρᾶν. - Мы хотим пойти в священный храм (ὁ ἱερὸς νεώς) и почтить щедрую богиню Деметру.

5. μὴ οὔτω ῥάθῡμος ἴσθι, ὦ παῖ : ἴθι πρὸς τὸ ὄρος καὶ ζήτει τὸν κύνα. - Не будь таким жестоким, дедушка, потому что это не моя вина (= я невиноватый).
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 21:02:01 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #7 : 18 Августа 2022, 15:50:44 »
 • 0
 • 0
Текст 5β. Ο ΛΥΚΟΣ

ἐπεὶ δὲ τῷ αὐλίῳ προσχωροῦσιν ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ πάππος, πολὺν ψόφον ἀκούουσιν· ὑλακτεῖ γὰρ ἀγρίως ὁ Ἄργος, τὰ δὲ πρόβατα πολὺν θόρυβον ποιεῖ*. τρέχουσιν οὖν ταχέως. ἐθέλουσι γὰρ γιγνώσκειν τί πάσχει* τὰ πρόβατα. πρῶτος οὖν πάρεστιν ὁ παῖς· ἀκούει μὲν τοῦ Ἄργου μένοντος πρὸς τῇ ὁδῷ καὶ ἀγρίως ὑλακτοῦντος, ὁρᾷ δὲ λύκον μέγαν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους πρὸς τὸ αὔλιον. ὁ μὲν οὖν Φίλιππος μέγα βοᾷ τε καὶ λίθους μεγάλλους λαμβάνει καὶ βάλλει τὸν λύκον· ὁ δὲ Ἄργος ὁρμᾷ ἐπ’ αὐτὸν καὶ οὕτως ἀγρίως ἐμπίπτει ὥστε ἀναστρέφει ὁ λύκος καὶ ἀποφεύγει. διώκει μὲν οὖν ὁ κύων, ὁ δὲ Φίλιππος ἀνατρέχει ὄπισθεν μετ’ αὐτόν.

ὁ δὲ πάππος ἤδη εἰς ἄκρον τὸ ὄρος ἥκει καὶ τὸν λύκον ὁρᾷ καὶ βοᾷ, «ἐλθὲ δεῦρο, παῖ· μὴ δίωκε, ἀλλ’ ἐπάνελθε.» νῦν δὲ ὁ ἀνδρεῖος Ἄργος τὸν λύκον ὀδὰξ λαμβάνει καὶ κατέχει, ὁ δὲ νεανίας αὐτὸς ἤδη πάρεστι καὶ τὴν μάχαιραν λαμβάνει καὶ τύπτει τὸν λύκον. ὁ δὲ ἀσπαίρει καὶ καταπίπτει πρὸς τὴν γῆν.

ἐνταῦθα δὴ προσχωρεῖ ὁ γέρων καὶ τὸν λύκον ὁρᾷ ἐπὶ τῇ κείμενον. θαυμάζει οὖν καί, «εὖ γε, ὦ παῖ,» φησίν· «μάλα ἀνδρεῖος εἶ. μέγας γάρ ἐστιν ὁ λύκος καὶ ἄγριος. σὺ δέ, ὦ Ἄργε, ἀγαθὸς εἶ κύων· εὖ γὰρ τὰ πρόβατα φυλάττεις. νῦν δέ, ὦ Φίλιππε, οἴκαδε σπεῦδε· ἡ γὰρ μήτηρ δήπου ἐθέλει γιγνώσκειν ποῦ εἶ καὶ τί πάσχεις.»

ἐπεὶ δὲ τῇ οἰκίᾳ προσχωροῦσιν, τὴν μήτερα καθίζουσαν ὁρῶσιν. ὁ μὲν οὖν πάππος σπεύδει πρὸς αὐτὴν καὶ πάντα λέγει. ἡ δέ, «ἆρα τὰ ἀληθῆ λέγεις;» φησίν. «εὖ γε, ὦ υἱέ· μάλιστα ἀνδρεῖος εἶ. ἀλλ’ ἰδού - προσχωρεῖ ἡ Μέλιττα ἀπὸ τῆς κρήνης. ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Μέλιττα, καὶ ἄκουέ μου· ὁ γὰρ ἀδελφὸς λύκον ἀπέκτονεν.» ὁ μὲν πάππος πάντα αὖθις λέγει, ἡ δὲ κόρη μάλα θαυμάζουσα ἀκούει καὶ λέγει ὅτι καὶ ὁ Ἄργος καὶ ὁ ἀδελφὸς μάλα ἀνδρεῖοί εἰσι καὶ ἰσχυροί.

ἔπειτα δὲ ἡ μήτηρ, «νῦν δὲ ἐλθὲ δεῦρο, ὦ παῖ,» φησίν, «καὶ κάθιζε μεθ’ ἡμῶν ὑπὸ τῷ δένδρῳ· μάλα γὰρ κάμνεις· ὁ γὰρ ἀγὼν ἀεὶ κατατρίβει ἄνθρωπον. σὺ δέ, ὦ θύγατερ, κάθιζε καὶ σύ. ἀκούετε οὖν ἐμοῦ λεγούσης · ἐγὼ γὰρ μέλλω καλὸν μῦθον ὑμῖν λέγειν.»

ἤδη μὲν ἀκούομεν  τοῦ γέροντος καθεύδοντος - μάλα γὰρ κάμνει - οἱ δὲ παῖδες καθίζουσιν ὑπὸ τῷ δένδρῳ καὶ ἀκούουσιν τῆς μητρός λεγούσης· ἐπιθυμοῦσι γὰρ ἀκούειν τὸν μῦθον.

______________________________
* обратите внимание на согласование: при подлежащем в мн.ч. среднего рода сказуемое всегда стоит в единственном числе.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 00:46:00 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #8 : 19 Августа 2022, 02:08:54 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

ψόφος - шум, гам

θόρυβος - замешательство, переполох

γιγνώσκω - я узнаю, познаю (этот глагол не подходит для значения «я знаю»!), когн. дат. (co)gnosco, рус. знать

πάσχω - я страдаю; я переживаю, испытываюτί πάσχεις - что с тобой происходит, что случилось

πρῶτος - первый, ср. прот-он

μένων (μένοντος) - активное прич. наст. вр. от μένω

ἄγριος - дикий; жестокий, бешеный, образовано от слова ἀγρός

ὑλακτῶν (ὑλακτοῦντος) - активное прич. наст. вр. от ὑλακτῶ

καταβαίνω - я иду вниз, спускаюсь, активное прич. наст. вр. καταβαίνων (καταβαίνοντος)

βάλλωя кидаю, здесь: я закидываю

ὁρμάω (ἐπί + асс) - я мчусь, набрасываюсь на (кого?)

ἐμπίπτω - я наваливаюсь, я атакую из ἐν- + πίπτω

ἀναστρέφω - я разворачиваюсь, я поворачиваюсь назад

ἀποφεύγω - я сбегаю, убегаю. ἀπο- + φεύγω

ἀνατρέχω - я бегу вверх, ἀνα- + τρέχω

ὀδάξ - зубами (наречие), когнаты лaт. dens, англ. tooth

κατέχω - я сдерживаю, удерживаю

νεανίας - юноша, парень

μάχαιρα - длинный нож, кинжал

τύπτω - я ударяю, кромсаю

ἀσπαίρω - я брыкаюсь, рыпаюсь, сопротивляюсь

καταπίπτω - я падаю вниз

ἐνταῦθα - тогда, там

γέρων (γέροντος) - старик, ср. геронто-кратия, геронто-филия

κείμενος - лежащий

εὖ - хорошо, используется как суппл. наречие к ἀγαθός. Ср. ев-геника, досл. «хорошие гены»

εὖ γε - браво, молодец

ἀγαθός - хороший, добрый

δήπου - наверняка, без сомнения

καθίζουσα - акт. прич. наст. вр. от καθίζω

πάντα - всё (им. и вин. п.)

τὰ ἀληθῆ - правда, субст. прилаг. ср.р. во мн.ч., склоняется как σ-основа

μου - меня, род.п., энклитик

ἀδελφός/ ἀδελφή - брат/  сестра, слова образованы от слова δελφύς утроба с помощью сопроводительной альфы, т.е. по-гречески брат и сестра = соутробники

ἀπoκτείνω - я убиваю, ἀπέκτονεν - аорист 3ьего л. ед.ч. он убил, выражает одноразовое, законченное действие

αὖθις - снова, опять

θαυμάζουσα - здесь: удивленная, активное причастие ж.р. от θαυμάζω

καί ... καί - и ... и.

μετά (+ gen) - с (синоним σύν). Обратите внимание, что у этого предлога значения с разными падежами никак между собой не связаны: с род.п. = "с", с вин.п. = "после, за".

λέγουσα - акт. прич. ж.р. от λέγω

μέλλω - я собираюсь, намереваюсь. Инфинитив с этим глаголом практически неотличим от будущего времени по значению

μῦθος - история (выдуманная), побасенка

καθεύδων (καθεύδοντος) - акт. прич. наст.вр. от καθεύδω

ἐπιθυμέω (+ inf)  - мне захотелось, у меня настроение (что-то делать)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 01:17:45 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #9 : 25 Августа 2022, 01:16:12 »
 • 0
 • 0
Склонение личных местоимений

Мы уже обсуждали, что стало с местоимениями 3ьего лица и чем они были заменены, а теперь пришла очередь 1-го и 2-го лиц. Интересно, что в косвенных падежах 1-ое и 2-ое в каждом из чисел синхронизировали свои окончания. Сначала ед.ч.:

Им. п.   ἐγώ   σύ
Род. п.   ἐμοῦ / μου     σοῦ / σου
Дат. п.   ἐμοί / μοι  σοί / σοι
Вин. п.    ἐμέ / με σέ / σε

Пояснения:
Как видите, в косвенных падежах есть по два комплекта форм: ударная и энклитическая безударная. Ударные формы используются, когда на местоимение падает особое логическое ударение, в частности:

- в начале предложения;
- при противопоставлении (вроде не тебе, а мне);
- после предлогов/ союзов.
- так как именительный падеж обычно не используется (окончания глагола однозначно показывают лицо подлежащего), то существует только ударная форма для случаев описанных выше. Примеры:

ἐμὲ οὐ σὲ ἡ Μέλιττα φιλεῖ. Меня, а не тебя любит Мелисса.
ὁ λύκος ὁρμᾷ ἐπ’ ἐμέ. Волк мчится на меня.

Во мн.ч. ситуация даже проще: нет безударных форм, ударение - стабильное периспомени:


Им. п.   ἡμεῖς ὑμεῖς
Род. п.   ἡμῶν     ὑμῶν
Дат. п.   ἡμῖν  ὑμῖν
Вин. п.   ἡμᾶς ὑμᾶς

Кроме того, стоит упомянуть эпическое местоимение 3-го лица мн.ч. σφεῖς (когнат рус. св-ой). В аттической прозе оно практически не встречается, зато встречается у ионических авторов (напр. Геродот), в поэзии и т.д., особенно формы косвенных падежей. Склоняется абсолютно так же, как и слова мы/ вы:  σφεῖς, σφῶν, σφῖν, σφᾶς.


Согласованные и несогласованные определения

Греческий - язык со свободным порядком слов, поэтому иногда, особенно в поэзии, слова могут быть расположены весьма причудливым образом. Не всегда парсинг предложений однозначен, поэтому язык развил в себе определенные правила, которые помогают правильно членить высказывание.

В частности, согласованные определения, выраженные прилагательными или местоимениями, в греческом должны вставляться в «рамку», образованную артиклем и существительным, например: ἡ καλὴ οὐκία. Если поставить прилагательное за пределами рамки, то это будет восприниматься не как определение, а сказуемое, так как глагол εἰμι может опускаться, если контекст однозначен: ἡ οἰκία καλή = Дом (есть) красивый.

Если по каким-то причинам определение очень надо поставить отдельно (из-за ритмических причин или определение очень длинное), то его сопровождает тот же артикль, что и существительное, вот так: ἡ οἰκία καλή. С таким сопровождением определение может стоять на любом месте в предложении.

В случае с несогласованными определениями логика похожая: их предпочтительнее ставить в «рамку» между существительным и артиклем, например ἡ τῶν Ἀθηναίων στρατιά армия афинян. Если несогласованное определение стоит за пределами «рамки», то оно может (но не обязано) сопровождаться артиклем существительного при расположении отдельно от него. Самый знаменитый пример такого сопровождения:

τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον τὸ κατὰ Λουκᾶν Святое евангелие от Луки (по-гречески дословно согласно, по версии Луки)
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 16:50:25 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #10 : 25 Августа 2022, 11:44:32 »
 • 0
 • 0
Упражнение 10. Лексика
Основываясь на знании значения глаголов определите значение отглагольного существительного:

βοάω - ἡ βοή
τιμάω - ἡ τιμή
ὁρμάω - ἡ ὁρμή
νικάω (я побеждаю) - ἡ νίκη
τελευτάω (я заканчиваю; умираю) - ἡ τελευτή

Дополнительный словарь

τοξότης - лучник, стрелок

ξένος - дружелюбный, гостеприимный

νομίζω (+acc x 2) - я полагаю, я считаю (кого кем?)

μανθάνω - я узнаю, выучиваю. Разница между μανθάνω и γιγνώσκω такая же, как между англ. learn и get to know/ acquaint myself

ἄρχω (+ gen) - я управляю, контролирую

Πέρσης - перс

δῆλος - ясный, понятный

στρατιώτης - солдат, воин

προδότης - предатель

διδάσκαλος - учитель

μαθητής - ученик

ἀτυχία - неудача, несчастье, образовано от tu/xh удача, успех

εὐσέβεια - богобоязненность, благоговение перед богами, ср. ἀσέβεια из предыдущего доп. словаря

δικαστής - судья

πολιτεία - государство, правительство

ῥώμη - сила, мощь

ποιητής - поэт, литератор

νομοθέτης - законодатель

Σπαρτιάτης - спартанец

οἰκέτης - челядь, (домашний) раб

θεραπεύω - здесь: кроме основного значения «лечить», этот глагол значит «возделывать» в с/х контексте

διδάσκω - я учу, обучаю, ср. со словом «учитель»

εὐεργέτης - благодетель

Упражение 11

Работа над конструкцией инфинитив + 2 аккузатива. На русский переводите придаточным с "что"

1. τοὺς τοξότας μάλιστα ξένους εἶναι νομίζομεν. 2. μανθάνω τοὺς Ἀθηναίους τὴς Δήλου ἄρχειν. 3. νομίζω τοῦς Πέρσας τῆς ἠπείρου, ἀλλ' οὐ τῶν νήσων καὶ τῆς θαλάττης δεσπότας εἶναι. 4. δῆλόν ἐστι τοὺς στρατιώτας τοὺς προδότας ἐχθαίρειν. 5. λέγομεν τοὺς διδασκάλους τοὺς μαθητὰς παιδεύειν. 6. μανθάνω τὴν τοῦ Ξέρξου στρατείαν τοῖς μὲν Ἀθηναίοις δόξαν φέρειν, τοῖς δὲ Πέρσαις ἀτυχίαν καὶ αἰσχύνην. 7. οἱ φιλόσοφοι λέγουσιν ἐν τῇ τῶν πολιτῶν ὁμονοίᾳ καὶ εὐσεβείᾳ, καὶ ἐν τῇ τῶν στρατιωτῶν ἀνδρείᾳ καὶ ἐν τῇ τῶν δικαστῶν δικαιοσύνῃ τὴν τῆς πολιτείας ῥώμην εἶναι. 8. ἑν τῇ ἠπείρῳ πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ποιητὰς εἶναι νομίζομεν. 9. δυνατόν ἐστι τοὺς δούλους τοὺς κυρίους ἐχθαίρειν. 10. λέγουσι Λυκοῦργον νομοθέτην τῶν Σπαρτιατῶν εἶναι. 11. τοὺς οἰκέτας τοὺς τῶν δεσποτῶν ἀγροὺς θεραπεύειν διδάσκετε. 12. τοὺς χρηστοὺς ποιητὰς εὐεργέτας τῶν ἀνθρώπων εἶναι νομίζει.

Упражение 12.

1. Знай, что у моего брата много книг. 2. Граждане, считайте, что наши воины храбры. 3. Берегись, господин, афинского народа. 4. Пусть юноши остерегаются ненависти. 5. Гадко (гадкий - αἰσχρός), что злыдни часто убивают людей на дорогах. 6. Мы узнали, что согласие граждан - это украшение государственного устройства.

Просклоняйте: ὁ ἄδικος γυνή, ἵλεως Πυθαγόρας
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 21:02:42 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #11 : 08 Сентября 2022, 14:32:27 »
 • 0
 • 0
Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения не представляют особой трудности, они очень похожи на русские, т.е. в 1-ом и 2-ом лицах склоняются как прилагательные и согласуются в роде, числе, падеже. Формы:

ἐμός, ἐμή, ἐμόν;
σός, σή, σόν;
ἡμέτερος, ἡμετέρᾱ, ἡμέτερον
ὑμέτερος, ὑμετέρᾱ, ὑμέτερον

Как и все согласованные определения, прит. мест. размещаются в рамку между артиклем и существительным, или получают артикль-дубль. В противном случае они являются сказуемыми. Примеры:

ὁ μὲν ἐμὸς κύων τὸν λύκον διώκει, ὁ δὲ κύων ὁ σὸς πρὸς τῇ ὁδῷ καθίζει.

ὁ μὲν ἡμέτερος πατὴρ πονεῖ ἐν τῷ κήπῳ, ὁ δὲ ὑμέτερος ἀργός ἐστιν.

В роли сказуемого: ὁ κύων ἐμός ἐστιν, οὐ σός.

Надо иметь в виду, что в общем прит. мест. в греческом употребляются реже, чем в русского, чаще всего в противопоставлениях как в примерах выше. Соответствием слова «свой» в греческом является артикль, а не притяж. местоимение:

αἴρω τὴν χεῖρα. Я поднимаю свою руку.

В третьем лице, как и в русском, нет особых слов, используется род.п. личных местоимений: αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτῶν. Синтаксически они располагаются за пределами «рамки»:

ὁ πάππος πρὸς τὸν παῖδα τρείχει, ὁ δὲ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ λαμβάνει.

Тут важно понять, что нож дедушки, а не мальчика, так как притяжательные местоимения никогда не значат  «свой», а могут обозначать только к другому лицу нежели подлежащее в предложении. Еще пример:

ἡ κόρη μάλα κάμνει, ἡ οὖν μήτηρ τὴν ὑδρίαν αὐτῆς φέρει.

Т.е. мать не свою гидрию несёт, а дочки.

По аналогии с 3-ьим лицом, иногда, а особенно позднее, в койне, подобная конструкция с род. п. используется и с 1-ым и 2-ым лицами:

σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός (Лука 3:22)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 16:38:01 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #12 : 08 Сентября 2022, 18:07:59 »
 • 0
 • 0
Упражнение 13
1. ἐλθὲ δεῦρο, ὦ παῖ : ὁ γὰρ ἡμέτερος δεσπότης ἡμᾶς καλεῖ.
2. τί ποιεῖτε, ὦ δοῦλοι; ἐγὼ μὲν γὰρ ὑμας καλῶ, ὑμεῖς δὲ οὐκ ἀκούετε.
3. ἆρ' οὐκ ἀκούετέ μου; φέρετέ μοι τὸ ἄροτρον.
4. ἀλλ', ὦ δέσποτα, νῦν φέρομεν αὐτό σοι.
5. ἡμῖν προσχώρει, ὦ παῖ, καὶ λέγε μοι τί πάσχεις.
6. τὸν ἐμὸν κύνα ζητῶ, ὦ πάτερ: ὁ δὲ φεύγει ἀνὰ τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐθέλει ἐπανιέναι (to come back).
7. θάρρει (возрадуйся, воспрянь духом) , ὦ παῖ: ἐγὼ γὰρ ἀκούω αὐτοῦ ὐλακτοῦντος (barking). ζήτει οὖν αὐτόν.
8. ὀρῶ αὐτὸν ἐπὶ ἄκρῳ τῷ ὄρει μένοντα (ждущего): ἰδού, νῦν τρέχει πρὸς ἡμᾶς.
9. ἄγριος μὲν ὁ λύκος καὶ μέγας, ὁ δὲ παῖς τὴν μάχαιραν λαμβάνει καὶ τύπτει αὐτόν.
10. ὁ μὲν πάππος ἤδη πάρεστιν, ὁ δὲ Φίλιππος τὴν μάχαιραν αὐτοῦ λαμβάνει καὶ ἀποκτείνει τὸν λύκον.


Прилагательное и местоимение αὐτός, -ή, -όν

Вы помните, я много раз повторял, что местоимение αὐτός в роли 3-го лица можно использовать только в косвенных падежах. Причина в том, что изначально оно значило сам, и в им.п. старое значение никуда не делось. Примеры:

μάλα ἀνδρεῖοί ἐστε αὐτοί. - Вы сами очень храбры.
ὁ δοῦλος πάρεστιν· αὐτὸς αἴρει τὸν λίθον. - Раб тут, он сам поднимает камень.
αἱ μὲν κόραι τὰς ὑδρίας πληροῦσιν, αἱ δὲ γυναῖκες αὐταὶ οὔ. Девочки наполняют свои гидрии, но сами женщины нет.

Кроме того, в косвенных падежах получаем двусмысленность, так как αὐτός может обозначать и "сам" и "он", смотрим по контексту: если у нас два прямых дополнения: существительное и αὐτός, то значит, имеем дело с местоимением "сам":

ὁ πάππος τὸν λύκον αὐτὸν ὁρᾷ./ ὁ πάππος αὐτὸν τὸν λύκον ὁρᾷ - Дедушка видит самого волка.

А теперь внимание: если вставить это слово в «рамку»  между артиклем и существительным, то получаем ещё третье значение: тот же (самый):

τὸν αὐτὸν λύκον - того же волка
αἱ αὐταὶ γυναῖκες - те же самые женщины

Гераклит: δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης - Ты не смог бы два раза войти в ту же самую реку.

Упражнение 14

1. αὐτὸς ὁ πάππος ἡμᾶς κελεύει (приказывает) σπεύδειν πρὸς τὸ αὔλιον: ὁ γὰρ αὐτὸς λύκος καταβαίνει ἀπὸ τοῦ ὄρους.
2. τὸν κύνα αὐτοῦ καλεῖτε: ἀνδρεῖος γάρ ἐστι καὶ τὰ πρόβατα εὖ φυλάττει.
3. σπεύδετε, ὦ παῖδες: τὰ γὰρ πρόβατα αὐτὸν τὸν λύκον ὁρᾷ καὶ πολὺν θόρυβον ποιεῖ.
4. ὁ κύων οὐ διώκει τὸν λύκον ἀλλὰ αὐτὸς ἀποφεύγει: ἄγριος γάρ ἐστιν ὁ λύκος καὶ μέγας.
5. νῦν δὲ ὁ αὐτὸς κύων τὸν λύκον διώκει: ὁ δὲ ἀποφεύγει πρὸς τὸ ὄρος.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2022, 12:04:02 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #13 : 12 Сентября 2022, 12:05:25 »
 • 0
 • 0
3-ье склонение: ντ-основы

ντ-основы склоняются очень похоже, как и ν-основы, с теми же особенностями, а именно выпадение сигмы в им.п. с удлинением гласной основы и выпадением ντ во дат.п. мн.ч. перед окончанием, начинающимся на сигму. Среди существительных этой основы есть только мр.р. Среди прилагательных (они штучные буквально, например, ἕκων добровольный, ἄκων против воли, нехотящий) и причастий есть только м. и ср. рода. Женский род восполняется формами 1-го склонения на -ουσα, из *-ontja. Просклоняем для примера слово γέρων старик:

Им. п.   ὁ γέρων   οἱ γέροντες
Род. п.   τοῦ γέροντος   τῶν γερόντων
Дат. п.   τῷ γέροντι τoῖς γέρουσι(ν)
Вин. п.   τὸν γέροντατοὺς γέροντας
Зват. п.   ὦ γέρονὦ γέροντες

Примечания
1. По формам косвенных падежей ед.ч. видно, что первоначальная основа этого слова γέροντ-, им.п. получен таким образом: *-onts > *-onss (ассимиляция зубной смычки с зубным свистящим) > *-ons (упрощение двойного свистящего) > -ων (ассимиляция свистящего с носовым с компенсаторным удлинением гласной)
2. В звательном падеже ед.ч. в принципе видим чистую основу (с краткой гласной!), но в греческом в финалях были разрешены только сонорные или свистящий, поэтому *-t отпала. Ср. как в зват. п. γύναι тоже отпала -κ (см. род.п. γυναικ-ός). Зват.п. мн.ч., как и во всех типах склонения, всегда совпадает с им.п. мн.ч.
3. В дат.п. мн.ч. -ντ- основы выпало перед сигмой окончания, но в отличие от ν-основ корневая гласная удлинилась до -ου.

Само по себе это склонение не было бы чем-то особо примечательным, но к нему относятся практически все причастия греческого языка, в частности причастие настоящего времени. Оно образуется от основы настоящего времени добавлением окончаний -ων и -ον для мужского и среднего родов соответственно, с сохранением ударения настоящего времени. Пример склонения βαίνων ступающий, идущий с формами средего рода через слеш, там где они отличаются:


Им. п.   βαίνων/ βαίνον     βαίνοντες/ βαίνοντα
Род. п.   βαίνοντος   βαινόντων
Дат. п.   βαίνοντι βαίνουσι(ν)
Вин. п.   βαίνοντα/ βαίνονβαίνοντας/ βαίνοντα

Как упоминалось выше, ж.р. будет дополняться формой 1-го склонения βαίνουσα, которое склоняется по схеме alpha impura (краткая альфа): βαινούσης, βαινούσῃ, βαίνουσαν; βαίνουσαι и т.д.

Упражнение 15

Просклоняйте: τρέχων λαγώς, (ταχέως) λέγουσα γυνή,  κάμνον παιδίον
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 00:14:04 от Euskaldun »

Онлайн Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 16017
 • Карма: +1404/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 5
« Ответ #14 : 13 Сентября 2022, 00:51:38 »
 • 0
 • 0
Контрольный текст

Ο ΑΡΓΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΩΙΖΕΙ*
ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ πατὴρ βαδίζουσιν ἀνὰ τὴν ὁδόν· ζητοῦσι γὰρ τὰ πρόβατα. ἐπεὶ δὲ εἰς ἄκρον τὸ ὄρος ἥκουσιν, τὰ πρόβατα ὁρῶσιν· μένει γὰρ τὰ πρόβατα πρὸς τῇ ὁδῷ καὶ πολὺν θόρυβον ποιεῖ. ὁ οὖν Δικαιόπολις. «τί πάσχει τὰ πρόβατα;» φησίν· «σπεῦδε κατὰ τὴν ὁδόν, ὦ παῖ, καὶ γίγνωσκε διὰ τί τοσοῦτον θόρυβον ποιεῖ.» ὁ οὖν Φίλιππος αὐτὸς τρέχει κατὰ τὴν ὁδόν. ἐπεὶ δὲ τοῖς προβάτοις προσχωρεῖ, μέγαν λύκον ὁρᾷ· τὸν οὖν πατέρα καλεῖ καὶ βοᾷ· «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ πάτερ, καὶ βοήθει**· μέγας γὰρ λύκος πάρεστι καὶ μέλλει τοῖς προβάτοις ἐμπίπτειν.»

ὁ οὖν Δικαιόπολις τὸν κύνα λύει καί, «ἴθι δή, Ἄργε,» φησίν· «τὸν λύκον δίωκε· σὺ δέ, ὦ παῖ, μένε ἐνταῦθα.» ὁ μὲν οὖν Φίλιππος μένει πρὸς τῇ ὁδῷ, ὁ δὲ Ἄργος ὑλακτεῖ καὶ οὕτως ἀγρίως ὁρμᾷ ἐπὶ τὸν λύκον ὥστε ὁ λύκος ἀποφεύγει. ὁ δὲ Φίλιππος καὶ ὁ πατὴρ τρέχουσι μετ' αὐτοὺς και βοῶσι καὶ λίθους βάλλουσιν. ἐνταῦθα δὴ τὸν κύνα καλοῦσι καὶ τὰ πρόβατα οἴκαδε ἐλαύνουσιν. 
___________________________
σῴζω - я спасаю   
βοηθέω - я прихожу на помощь

Контрольное упражнение 16.

Переведите:

1. Мы уже не видим много волков в горах, и они редко (σπανίως) спускаются на поля.
2. Так что мы в шоке, что Филипп убил (ἀπέκτονε(ν)) волка.
3. Тот же самый мальчик хорошо охраняет отару, но он не всегда говорит правду.
4. Таким образом мы сами собираемся сбегать на поле и поискать там тушу (ὁ νεκρός).