Автор Тема: Учим древнегреческий: Урок 3  (Прочитано 725 раз)

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Учим древнегреческий: Урок 3
« : 15 Июля 2022, 08:00:47 »
 • 0
 • 0
Текст 3α. Ο ΑΡΟΤΟΣ

ὁ μὲν Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς, οἱ δὲ βόες ἕλκουσι τὸ ἄροτρον, ὁ δὲ Ξανθίᾱς σπείρει τὸ σπέρμα. ἀλλὰ ἰδού, μένουσιν οἱ βόες καὶ οὐκέτι ἕλκουσι τὸ ἄροτρον. ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις τοὺς βοῦς καλεῖ καί, «σπεύδετε, ὦ βόες,» φησίν· «μὴ μένετε.» οἱ δὲ βόες ἔτι μένουσιν. ὁ οὖν αὐτουργός, «τί μένετε, ὦ βόες;» φησίν, καὶ βλέπει πρὸς τὸ ἄροτρον, καὶ ἰδού, λίθος ἐμποδίζει αὐτό. ὁ οὖν Δικαιόπολις λαμβάνει τὸν λίθον ἀλλ' οὐκ αἴρει αὐτόν· μέγας γάρ ἐστιν. καλεῖ οὖν τὸν δοῦλον καί, «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Ξανθίᾱ,» φησίν, «καὶ συλλάμβανε· λίθος γὰρ μέγας τὸ ἄροτρον ἐμποδίζει, οἱ δὲ βόες μένουσιν.»

 ὁ οὖν Ξανθίᾱς βραδέως προσχωρεῖ ἀλλ' οὐ συλλαμβάνει· βλέπει γὰρ πρὸς τὸν λίθον καί, «μέγας ἐστὶν ὁ λίθος, ὦ δέσποτα,» φησίν· «ἰδού, οὐ δυνατόν ἐστιν αἴρειν αὐτόν.» ὁ  δὲ Δικαιόπολις, «μὴ ἀργὸς ἴσθι,» φησίν, «ἀλλὰ συλλάμβανε. δυνατὸν γάρ ἐστιν αἴρειν τὸν μέγαν λίθον.» ἅμα οὖν ὅ τε δεσπότης καὶ ὁ δοῦλος αἴρουσι τὸν λίθον καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀγροῦ.

ἐν ᾧ δὲ φέρουσιν αὐτόν, πταίει ὁ Ξανθίᾱς καὶ καταβάλλει τὸν λίθον· ὁ δὲ λίθος πίπτει πρὸς τὸν τοῦ Δικαιοπόλιδος πόδα. ὁ οὖν αὐτουργὸς στενάζει καί, «ὦ Ζεῦ,» φησίν, «φεῦ τοῦ ποδός. λάμβανε τὸν λίθον, ὦ ἀνόητε, καὶ αἶρε αὐτὸν καὶ μὴ οὕτω σκαιὸς ἴσθι.» ὁ δὲ δοῦλος, «δία τί οὕτω χαλεπὸς εἶ, ὦ δέσποτα;» φησίν· «οὐ γὰρ αἴτιός εἰμι ἐγώ· μέγας γάρ ἐστιν ὁ λίθος, καὶ οὐ δυνατόν ἐστιν αὐτὸν φέρειν.» ὁ  δὲ Δικαιόπολις, «μὴ φλυάρει, ὦ μαστιγίᾱ, ἀλλ' αἶρε τὸν λίθον καὶ ἔκφερε ἐκ τοῦ ἀγροῦ.» αὖθις οὖν αἴρουσι τὸν λίθον καὶ μόλις  ἐκφέρουσιν αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀρότου. ἔπειτα δὲ ὁ μὲν Ἁθηναῖος ἐλαύνει τοὺς βοῦς, οἱ δὲ βόες οὐκέτι μένουσιν ἀλλὰ ἕλκουσι τὸ ἄροτρον.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 02:00:49 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #1 : 17 Июля 2022, 17:10:22 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

Для слов м. р. на -ος и ср. р. -ον род не указывается, так как подразумевается по умолчанию.

ἄροτος - 1) пашня (само поле) 2) пахота (процесс)

σπείρω - я сею, сущ. σπέρμα (ср.р.!) образовано от него.

ἰδού - глянь, погляди! Используется как наречие, но по происхождению это - императив аориста глагола видеть

μένω - 1) я жду 2) я остаюсь на месте, не двигаюсь

φησί(ν) - (он) говорит, энклитический атематический глагол, чаще всего используется в 3ьем лице с прямой речью

ἔτι - всё ещё. Кстати, уже знакомое вам οὐκέτι больше не, уже не просто состоит из οὐκ + ἔτι

ἐμποδίζω - я спутываю, я мешаю. В этом глаголе корень πόδ- слова "нога" и визуальный образ чего-то на (ἐν) ноге, т.е. путы, кандалы и т.д.

μέγας (м.р.), μέγα (ср.р.) - большой. Это прилагательное неправильное, индивидуального склонения, будет рассмотрено в грамматике. ср. мега-лит, мега-ватт

προσχωρέω (+ dat) - я приближаюсь (к чему?)

δυνατός - возможный, безличный оборот δυνατόν ἐστιν - возможно, выполнимо, ср. динамо-машина

ἅμα - вместе, когнат рус. сам

ἐν ᾧ -  союз пока, в то время как

πταίω - я спотыкаюсь, нулевая степень ие. корня *pet- лететь, падать, видно в рус. перо, лат. penna (из *petna)

καταβάλλω - я бросаю вниз, роняю, из приставки κατα- вниз и очень частотного глагола βάλλω бросаю. когнат рус. жалить

πίπτω - я падаю, тот же корень *pet- что выше, только с редупликацией

Δικαιοπόλιδος -род. п. от Δικαιόπολις

πόδα - вин.п. ед. ч. от слова ὁ πούς нога, когнат лат pes, англ. foot. для запоминания англ. слово octo-pus осьсминог

φεῦ (+ gen) - восклицание при боли, литературно "моя бедная...", нелитературно "бл*дь"

ἀνόητος - безмозглый, лишительная альфа + корень как в слове νοῦς ум, разум

σκαιός - леворукий, неуклюжий, когнат лат. scaevus 'ibid'

αἴτιος - ответственный, виноватый

φλυαρέω - нести бред, говорить чепуху

μαστιγίας - негодяй, мошенник. Дословно: тот, кого надо выпороть

αὖθις - снова, опять

μόλις - с трудом, кряхтя
« Последнее редактирование: 29 Июля 2022, 17:46:41 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #2 : 19 Июля 2022, 01:26:53 »
 • 0
 • 0
Полная парадигма настоящего времени

Ну, что ж, ὦ φίλοι, посачковали и хватит. Пришло время добить настоящее время во всей его красе. Вот полный набор окончаний наст. времени:

-ω,   -εις,   -ει,   -ομεν,   -ετε,   -ουσι(ν).

Как видите, в 1ом и 2ом лицах мн.ч. до сих пор прекрасно видна тема -ο/ε-, которая собственно и даёт название тематическому спряжению.

Проспрягаем, для примера простенький глагол γράφω я пишу:


γράφω,   γράφεις,   γράφει,   γράφομεν,  γράφετε,  γράφουσι(ν).

К счастью, ударение в греческом наст. времени неподвижно, в отличие от некоторых других ие. языков. В слитных глаголах окончания те же, что и в непроизводных глаголах, но из-за слияния гласных в зиянии это не всегда очевидно. Для примера возьмём ε-глагол φιλέω:

φιλῶ,   φιλεῖς,   φιλεῖ,   φιλοῦμεν,  φιλεῖτε,  φιλοῦσι(ν).

Два момента для лучшего запоминания окончаний: 1) у слитных глаголов (всех, не только с эпсилон) ударение в наст. времени всегда на окончании, в отличие от непроизводных глаголов 2) в эпсилон-глаголах долгие гласные и дифтонги в окончаних не меняются, а краткие -ο/ε- темы (1-2 л. мн.ч.) удлиняются по схеме о > ου, ε > ει. Но лучше просто зазубрить глагол-модель φιλέω, потому что эпсилон-глаголов так много.

Императив и инфинитив

Мы уже рассматривали императив  2го лица ед. ч., он образовывался с помощью окончания -ε. Кроме этой формы, в греческом есть ещё императив 2го л. мн. ч. (естесно!), который по форме совпадает с 2ым лицом мн.ч., но также и императив третьего лица, который соответствует русский "пусть делает, пусть делают". Формы:

-ε,   -έτω,   -ετε,   -όντων.

Для примера продолжим с тем же γράφω:

γράφε,   γραφέτω,   γράφετε,   γραφόντων.

Обратите внимание на ударение в 3ьем лице, из-за долгой омеги оно никогда не может быть на корне. Также помните, что во 2ом лице ед. ч. ударение может смещаться влево по сравнению с "обычным" местом в настоящем времени, а также может появиться периспомени, которому не позволяют появиться другие окончания. Пара примеров для напоминания: σπεύδω, но σπεδε; παρέχω, но пρεχε. У императива ἐλθέ с исключительным ударением на конечном слоге форма мн.ч. образуется по общему правилу: ἔλθετε.

У слитных ε-глаголов окончания императива те же, с поправкой как и выше, что ε > ει, ο > ου. Для примера глагол φιλέω: φίλει, φιλείτω, φιλεῖτε, φιλοῦντων

Ну и последнее в этом разделе - инфинитив. Используется во многом также, как и в русском, после безличных конструкций (надо, полезно, сто́ит..) и модальных (хочу, могу...). Форма в аттическом диалекте: -ειν, т.е. γράφειν писать. У ε-глаголов ударение на окончании: φιλεῖν.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 17:50:40 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #3 : 20 Июля 2022, 00:23:50 »
 • 0
 • 0

Дополнительный словарь

πιστεύω - я верю, доверяю

φεύγω - я убегаю, избегаю, лат. fugo

θαυμάζω (+ acc) - я восхищаюсь, изумляюсь (чему)

θηρεύω - я охочусь, от θήρ, по значению и когнат рус. зверь

γράφω - я пишу, сюда все -графии, графо-мания

ἀγγέλλω - я сообщаю, слово ангел дословно значит "посланник"

παιδεύω - я воспитываю, отсюда корень пед-агог, пед-иатр

λύω (ῡ!) - я развязываю, освобождаю, этот же корень в ана-лиз

φθείρω - я уничтожаю, опустошаю

θύω (ῡ!) - я жертвую, поклоняюсь

γιγνώσκω - я познаю, узнаю

βασιλεύω - я царствую, сюда имя Василий

Упражнение 1

1. πιστεύουσι τῷ δούλῳ 2. ἄγουσι τοὺς βοῦς καὶ φέρουσι τὸ δένδρον 3. μὴ φεῦγε 4. οὐ θαυμάζεις τὸν οἶκον; 5. μὴ θηρεύετε 6. γραφόντων καὶ λεγόντων 7. ἀγγέλλουσι καὶ οὐ πιστεύουσιν 8. παιδευέτω τὸν δοῦλον 9. πολλάκις λύομεν τοὺς δούλους 10. οὐ φθείρει τὸν κλῆρον, ἀλλὰ θηρεύει 11. θῦε και λῦε (θύετε καὶ λύετε) 12. γιγνώσκουσι καὶ παιδεύουσιν 13. πιστεύειν ἀεί, ἀλλ' οὐκ ἀγγέλλειν. 14. βασιλευόντων ἐν ταῖς Ἀθήναις.

1. Я не пишу афинцу, и они не пишут. 2 Не опустошай ферму, но веди быков и неси плуг. 3. Пусть они узнают и сообщат. 4. Доверять, но избегать 5. Вы приносите жертвы? - Мы не жертвуем еду. 6. Пусть они несут камни. 7. Пусть он сообщит фермеру. 8. Пусть они не доверяют рабу. 9. Они отпускают быка.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 23:07:34 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #4 : 20 Июля 2022, 00:24:00 »
 • 0
 • 0
Спряжение глагола εἰμι

Глагол "быть" - единственный атематический глагол, с которым вы пока встретились. Теоретически у атематических глаголов те же окончания, что и у тематических (кроме 1л. ед. ч. где есть чёткое противопоставление тематического атематическому -μι, ср. русские атематические дам, ем), но из-за отсутствия тематической гласной фонетические изменения произошли по-другому, и только в 1-2л. мн.ч. идентичность окончаний всё ещё очевидна. Итак формы:

εἰμι,   εἶ,   ἐστι,   ἐσμεν,   ἐστε,   εἰσι(ν).

Несколько замечаний:
1) В отличие от латыни, в греческом аблаутовая ступень была выровнена на одинаковое *es- во всех лицах.
2) Все формы, кроме 2ого л. ед.ч., - энклитики. 2л. ед.ч. является полноударной формой.
3) Ударение этих форм с отрицанием οὐκ логике особо не поддаётся и его проще зазубрить:


οὐκ εἰμ, οὐκ εἶ,  οὐκ στι,  οὐκ ἐσμν,  οὐκ ἐστ,  οὐκ εἰσ(ν).

Вам уже попадался императив ед.ч. ἴσθι, пусть вас не смущает его форма, атематический императив образуется с другим окончанием (-θι). Императив мн.ч., как и в тематических глаголах, по форме равен 2л. мн.ч. наст. вр., но внимание! он ударный, так как по логике императив не может безударным: ἔστε. Формы третьего лица: ἔστω пусть будет, ἔστων пусть будут. Инфинитив - εἶναι.


Цепочки клитиков

Мы рассмотрели практически все сценарии ударения, кроме одного - когда у нас идет несколько безударных слов подряд. Такое возможно в фразах, которые начинаются безударными союзами εἰ если, ὡς как/ когда или из-за энклитического союза τε (как в примере из текста: … ὅ τε δεσπότης…). Максимально может быть 5-6 безударных слов подряд, но к счастью, правило очень простое: все безударные слова получают по акуту, кроме последнего энклитика, который остаётся безударным: δυνατόν ἐστ σο ποτε когда-то и тебе будет можно.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 23:17:24 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #5 : 21 Июля 2022, 12:57:19 »
 • 0
 • 0

Упражнение 2

1. οἱ βόες οὐκέτι ἕλκουσι τὸ ἄροτρον.
2. ὅ τε δεσπότης καὶ ὁ δοῦλος προσχωροῦσι καὶ βλέπουσι πρὸς τὸ ἄροτρον.
3. ὁ μὲν Δικαιόπολις, «ἰδού, κατάρατε,» φησίν· «λίθος μέγας τὸ ἄροτρον ἐμποδίζει».
4. «μὴ οὖν φλυάρει, ἀλλὰ αἶρε τὸν λίθον καὶ ἔκφερε ἐκ τοῦ ἀρότου.» 
5. ὁ δὲ δοῦλος ἀργος, «ὦ δέσποτα,» φησίν· «μέγας ἐστὶν ὁ λίθος· οὐ δυνατόν ἐστιν αἴρειν αὐτόν».
6. ὅ τε Δικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλος ἅμα τὸν λίθον αἴρουσι καὶ ἐκφέρουσιν ἐκ τοῦ ἀγροῦ.
7. μὴ μένετε, ὦ βόες, ἀλλὰ σπέυδετε.
8. ἀεὶ ἵλεως ἴσθι, ὦ Δήμητερ.
9. οἱ βόες οὐκέτι μένουσιν ἀλλὰ τὸ ἄροτρον αὖθις ἕλκουσιν.

Упражнение 3

Переведите, используя подсказки в скобках

1. Быки спят в поле.
2. Идите сюда и выгоните (ἐξελαύνω - я выгоняю) быков с пашни, рабы (ὦ δοῦλοι).
3. Они берут хлыст и медленно приближаются к быкам (τοῖς βουσίν).
4. Поспешайте, быки, не спите на поле.
5. Невозможно загнать быков на поле, ведь они сильные (ἰσχυροί - начните придаточное с этого слова).
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 01:08:13 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #6 : 22 Июля 2022, 02:12:55 »
 • 0
 • 0
Текст 3β. Ο ΑΡΟΤΟΣ

ἐν δὲ τούτῳ προσχωρεῖ ὁ Φίλιππος· ὁ Φίλιππός ἐστιν ὁ τοῦ Δικαιοπόλιδος υἱός, παῖς μέγας τε καὶ ἀνδρεῖος· φέρει δὲ τὸ δεῖπνον πρὸς τὸν πατέρα. ἐπεὶ δὲ εἰς τὸν ἀγρὸν εἰσβαίνει, τὸν πατέρα καλεῖ καὶ λέγει· «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ πάτερ· ἰδού, τὸ δεῖπνον φέρω. μηκέτι οὖν πόνει ἀλλὰ κάθιζε καὶ δείπνει.»

ὁ οὖν πατὴρ λείπει τὸ ἄροτρον καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον. καθίζουσιν οὖν ἅμα καὶ δειπνοῦσιν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ὁ αὐτουργός, «μένε, ὦ παῖ,» φησίν, «καὶ συλλάμβανε. φέρε τὸ σπέρμα καὶ σπεῖρε. σὺ δὲ, ὦ Ξανθία, σκάπτε τοὺς λίθους καὶ ἔκφερε ἐκ τοῦ ἀρότου. πολλοὶ γάρ εἰσιν οἱ λίθοι καὶ μόλις δυνατόν ἐστιν ἀροῦν.» ὁ δὲ Ξανθίας, « ἀλλ’ οὐ δυνατόν ἐστιν τοσούτους λίθους ἐκφέρειν.» ὁ  δὲ Δικαιόπολις, «μὴ φλυάρει, ὦ μαστιγίᾱ, ἀλλὰ πόνει.» πονοῦσιν οὖν ὅ τε πατὴρ καὶ ὁ παῖς καὶ ὁ δοῦλος. τέλος δὲ καταδύνει μὲν ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἄνθρωποι οὐκέτι πονοῦσιν ἀλλὰ λύουσι μὲν τοὺς βοῦς, τὸ δὲ ἄροτρον λείπουσιν ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ πρὸς τὸν οἶκον βραδέως βαδίζουσιν.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2022, 23:39:13 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #7 : 23 Июля 2022, 01:45:18 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

ἐν τούτῳ - тем временем

Φίλιππος - Филипп, ещё одно традиционное имя, досл. Конелюб. ср. слово иппо-дром

υἱός - сын. Рус. сын является прямым когнатом, но в греч. нет суффикса -н-, который есть в большинстве других ие. языков

παῖς (зв.п. ὦ παῖ) - мальчик, девочка; сын, дочь, слово согласного склонения с основой παιδ- (глагол παιδεύω воспитываю выше образован от неё). Слово может быть как мужского, так и женского рода и в зависимости от этого значит и сын, и дочь. Когнаты лат. paucus, parvus, англ. few, т.е. первоначальная семантика корня - мелкий, маленький

ἀνδρεῖος - смелый, мужественный, образовано от слова ἀνήρ мужчина. Когнат. лат. имя Нерон, и сюда заим. имя Андрей.

δεῖπνον - обед, еда. От этого слова образуется глагол δειπνέω я обедаю

πατήρ им.п., πατέρα вин.п., πάτερ зват. п. - отец. Термины родства (мать, отец, дочь и желудок) составляют абсолютно исключительный класс склонения с чумовым передвижением ударения, к счастью, сейчас нам надо только 3 формы.

ἐπεί - союз когда

λείπω - я оставляю, когнат лат. re-linquo

μετά (+ acc) - после

σύ - ты

πολλοί - мн.ч. от πολύς, неправильное прилагательное, см. парадигму ниже

τοσοῦτος - такой многочисленный; такой большой

λύω (ῡ!) - я развязываю, освобождаю, этот же корень в ана-лиз

Упражнение 4

Определите значение глаголов: εἰσπίπτω, ἐκπίπτω, εἰσάγω, προσάγω, προσβλέπω
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 17:59:23 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #8 : 23 Июля 2022, 01:50:21 »
 • 0
 • 0
Элизия

Если слово оканчивается краткой гласной (неважно ударная или нет, главное, что краткая), а следующее слово начинается тоже гласной, то образуется зияние, которое не приводило греков в восторг. Судя по поэзии, в такой позиции первая гласная регулярно опускалась, но в прозе это не всегда обозначалось на письме. Если элизия происходила на письме, то оба слова составляли одно фонетическое слово с одним ударением, на месте опущенной гласной ставим апостроф. Из того, что вам уже примелькалось: δία + ὀλίγου = δι' ὀλίγου. Обратите внимание, как предлог потерял знак ударения. Ещё примеры из текста: ἀλλ' οὐ (потеряна ударная гласная), ἀλλ' αἶρε. Элизия невозможна с односложными словами вроде артикля в качестве первого слова, но они могут быть на второй позиции.

И последний ньюанс. В нашем тексте это пока не встретилось, но если второе слово начинается с густого придыхания, то оно превращает π, τ, κ в соответствующие придыхательные φ, θ, χ:

ἀπὸ Ἑλλάδος > ἀφ' Ἑλλάδος из Греции
μετὰ ἡμῶν = μεθ' ἡμῶν с нами

В аналогичной ситуации элизия происходит и при присоединении приставок к корням, начинающимся с гласной:

ἀνά вверх + αἴρω = ἀναίρω поднимаю (вверх от себя)
ἐπί на + αἴρω = ἐπαίρω подсаживаю; восхваляю, но ср.:

ἀπό от + ἕλκω = ἀφέλκω оттаскиваю
κατά вниз + ὁράω смотреть = καθοράω смотреть свысока, презирать

Упражнение 5 - Знаменитые изречения

Гераклит (500 днэ): πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει

Клеобул из Линдоса (570 днэ): πᾶν μέτρον ἄριστον

Каллимах (250 днэ): μέγα βιβλίον μέγα κακόν

Новый завет (Лука 3:22): σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός

Меандр Афинский (300 днэ): ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος

Новый завет (Лука 6:46): τί δέ με καλεῖτε, 'κύριε, κύριε', καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω

Дополнительный словарь к изречениям

πᾶν (ед.ч.), πάντα (мн.ч.) - всё

χωρέω - я движусь

οὐδέν - ничто

μέτρον - умеренность, должная мера

ἄριστος - наилучший

βιβλίον - книга

κακός - плохой, ср.р. κακόν используется как абстрактное существительное "зло"

μου род.п. от слова "я", здесь используется вместо "мой"

ἀγαπητός - любимый (который beloved, а не favorite)

ὅν - тот, кого

οἱ θεοί - мн. ч. от ὁ θεός бог

ἀποθνῄσκω - я умираю

νέος - молодой

κύριος - господин, повелитель. в религии - Господь

ποιέω - я делаю

- то, что; те вещи, что
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 23:42:03 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #9 : 23 Июля 2022, 15:41:57 »
 • 0
 • 0
Полная парадигма о-склонения мужского рода

Парадигму ед.ч. мы уже рассматривали, во мн.ч. как и в ед.ч., прилагательные склоняются идентично существительным. Особо не растекаясь мыслею по древу, вот полная таблица м.р. в обоих числах:

Им. п.   ὁ χαλεπὸς φίλος   οἱ χαλεποὶ φίλοι
Род. п.   τοῦ χαλεποῦ φίλου   τῶν χαλεπῶν φίλων
Дат. п.   τῷ χαλεπῷ φίλῳτoῖς χαλεποῖς φίλοις
Вин. п.   τὸν χαλεπὸν φίλοντοὺς χαλεποὺς φίλους
Зват. п.  ὦ χαλεπὲ φίλεὦ χαλεποὶ φίλοι

Пояснения:
1. Окончание им.п. -οι с точки зрения ударения считается кратким, поэтому слова с ударением на третьем слоге с конца или с периспомени во втором слоге никаких изменений в плане ударения не претерпевают: ὁ ἄνθρωπος - οἱ νθρωποι, ὁ οἶκος - οἱ οκοι.
2. Форма зват.п. мн.ч. всегда совпадает с им.п. мн.ч. Это правило действительно для всех склонений.
3. Как в ед.ч., в род. и дат. п. окончания долгие, вызывают те же изменения ударений, что и в соответствующих падежах ед.ч.: οἱ ἄνθρωποι - τῶν ἀνθρπων, οἱ οἶκοι - τοῖς οκοις.
4. В словах с конечным ударным слогом действует то же правило рамки: им. и вин. п. - акуты, род. и дат. п. - периспомени, см. слово χαλεπός в таблице.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2022, 14:33:24 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #10 : 24 Июля 2022, 00:10:13 »
 • 0
 • 0
Дополнительный словарь

νόμος - закон

δῆμος - народ, ср. демо-кратия (досл: власть народа)

ξένος - чужак, чужестранец. Ср. имя Ксения

ταῦρος - бык, от βοῦς отличается тем, что вторые скорее волы (или коровы с женским артиклем), а первые - некастрированные быки

ἵππος - конь

ἑταῖρος - спутник; проститут.

λόγος - слово, речь, сюда все -логии в значении "учение"

τρόπος - характер; приём, способ

Κροῖσος - Крёз, царь Лидии, первым придумал чеканить монеты, поэтому слыл баснословным богачем.

πλοῦτος - богатство

Κῦρος - Кир, персидский царь

δουλεύω - быть рабом, подчиняться

φαίνω - я показываю

ὕπνος - сон

Упражнение 6

1. τοὺς νόμους ὁ δῆμος εἰς λίθους γράφει. 2. ὦ φίλε, μὴ πίστευε τοῖς ξένοις. 3. ὦ δοῦλοι, μὴ ἄγετε τοὺς ταύρους, ἀλλὰ τοὺς τοῦ φίλου ἵππους. 4. οἱ ἄνθρωποι ἀγγελλόντων τοῖς ἑταίροις τοὺς τοῦ δήμου λόγους. 5. ὁ βίος πολλάκις πόνους προσφέρει. 6. ἐκ τῶν λόγων τὸν τῶν φίλων τρόπον οὐ γιγνώσκομεν. 7. ἐν τοῖς τοῦ βίου πόνοις τὸν φίλον γιγνωσκέτω. 8. μὴ θαύμαζε τὸν τοῦ Κροίσου πλοῦτον. 9. οἱ δοῦλοι τῶν Ἀθηναίων ταύρους καὶ ἵππους θύουσιν. ὦ Ἀθηναῖοι, οὐ τῷ Κύρῳ, ἀλλὰ τοῖς νόμοις δουλεύετε. 11. ὁ χρόνος τοὺς τοῦ Κύρου τρόπους φαινέτω. πόνος πλοῦτον φέρει, οὐχ ὕπνος.

Упражнение 7

Переведите:

1. Доверяйте законам. 2. Пожертвуйте богам быка и коня. 3. По страданиям мы познаём характер друга. 4. Мы сообщаем афинскому народу слова Крёза. 5. Афинцы доверяют не трудам, а богатству. 6. Богатство часто портит характер. 7. Друг часто говорит во сне. 8. Не богатство показывает характер друзей, а работа. 9. И афинцы восхищаются законами Ликурга (ὁ Λυκοῦργος).
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 18:00:25 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #11 : 24 Июля 2022, 03:04:55 »
 • 0
 • 0
Полная парадигма о-склонения среднего рода

Как и в русском или латыни, склонение слов среднего рода 2го склонения от мужского рода отличается только в им.-вин.-зват. падеже. В ед.ч. там окончание -ον, а во мн.ч. . В остальном все особенности, передвижения ударения - всё то же:

Им. п.   τὸ καλὸν παίδιον  τὰ καλὰ παίδια
Род. п.   τοῦ καλοῦ παιδου   τῶν καλῶν παιδων
Дат. п.   τῷ καλῷ παιδτoῖς καλοῖς παιδοις
Вин. п.   τὸ καλὸν παίδιοντὰ καλὰ παίδια
Зват. п.  ὦ καλὸν παίδιονὦ καλὰ παίδια

Согласование! В греческом сохранился дремучий ие. архаизм, а именно слова ср.р. во мн.ч. согласуются со сказуемым в единственном числе, т.е. правильно говорить и писать τὰ παίδια φέρει τὸν σῖτον.

Неправильные прилагательные μέγας и πολύς

В греческом есть буквально парочка неправильных прилагательных, особенность которых является, что за пределом им-вин. п. ед. ч. мужского и среднего рода основа прилагательного расширяется ещё одной лямбдой. Женский род тут не рассматриваем, но можно сказать, что там эта экстра-лямбда будет во всех формах. Итак, таблица, формы после слеша - ср.р., там где отличается:

Падежμέγας     πολύς      
Им. п.   μέγας/ μέγα  μεγάλοι/  μεγάλα   πολύς/ πολύ   πολλοί/ πολλά
Род. п.   μεγάλου   μεγάλων   πολλοῦ   πολλῶν
Дат. п.   μεγάλῳ   μεγάλοις   πολλῷ   πολλοῖς
Вин. п.   μέγαν/ μέγα   μεγάλους/ μεγάλαπολύν/ πολύ   πολλούς/ πολλά
Зват. п.   μεγάλε/ μέγα   μεγάλοι/  μεγάλα   (n/a)  πολλοί/ πολλά

Упражнение 8

Вставьте правильный артикль

___ ἀνθρώπους, ___δοῦλοι, ἐν ___οἴκοις, ἐκ ___ἀγρῶν, πρὸς ___δένδρα, ___Ἀθηναίων, _____ἄροτρον, ___χρόνον, ____ πόνοι, _____δούλοις

Упражнение 9

Вставьте нужные окончания

1. οἱ δοῦλ__ πον__ ἐν τ___ἀγροῖς. 2. οἱ ἄνθρωπ___σπεύδ___πρὸς τὸν οἶκ____. 3. ὅ τε Δικαιόπολ__ καὶ ὁ δοῦλ__  μέν___ ἐν τ___ ἀγρῷ. 4. λείπ__ τὰ ἄροτρ___, ὦ δοῦλ__, ἐν τ___ἀρότ__ . 5. αἶρ___ τ___ λίθ___, ὦ κατάρατ__, καὶ ἔκφερ___ἐκ τ___ἀγρ___. 6. οὐ δυνατ__ ἐστι τ___λίθ____ αἴρ____ καὶ ἐκφέρ___.

Упражнение 10

Попарные переводы: переведите греческое предложение и потом используйте его как образец для перевода русского.

1. ὁ μὲν Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς, οἱ δὲ βόες οὐκέτι ἕλκουσι τὸ ἄροτρον. - Господин зовёт рабов, но рабы не гонят быков.
2. μὴ καθίζετε ἐν τῷ οἴκῳ, ὦ παῖδες, ἀλλὰ ἔλθετε δεῦρο καὶ συλλαμβάνετε. - Не оставайтесь в полях, дети, а ступайте в дом и спите.
3. οἱ παῖδες ἰσχυροί εἰσιν· λίθους γὰρ μεγάλους φέρουσιν. - Рабы ленивы, они ведь уже не работают.
4. λαμβάνετε τὰ ἄροτρα, ὦ δοῦλοι, καὶ σπεύδετε πρὸς τοὺς ἀγρούς. - Развяжите быков, фермеры, и оставьте плуги в поле.
5. μὴ ὀκνεῖτε, ὦ παῖδες, ἀνδρεῖοι ἔστε. - Не ждите, мальчики, не будьте настолько ленивыми.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2022, 13:50:37 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #12 : 25 Июля 2022, 18:29:40 »
 • 0
 • 0
Дополнительный словарь

πόλεμος - война, ср. заим. полемика. Прилаг. πολέμιος ествественно значит несущий войну, враждебный, но чаще используется субстантивированно в значении враг.

πόνος - в порядке напоминания, это не только труд, но и страдание, тяготы, как в след. упражнении

δεινός - ужасный, страшный, но также искусный, умелый. Насчёт развития значения см. англ. terrific, awesome

κίνδυνος - опасность

καρπός - фрукт, плод, во мн. ч. урожай

χρηστός - полезный.

λέγω (+acc1 + acc2) - я говорю, что X - это Y; я называю X Y

οὐρανός - небо

ὀφθαλμός - глаз

θάνατος - смерть, тут тот же корень, что и в ἀποθνῄσκω я умираю выше

δίκαιος - справедливый, вспоминаем нашего бессмертного Дикайополиса

ἀγαθός - хороший, добрый, ср. имя Агата

ἐσθλός - бравый, славный

κοινός - общий, отсюда название общегреческого диалекта койне, который устаканился около начала нашей эры

πλούσιος - богатый, субст. богач. Слово πλοῦτος богатство - однокоренное

ἔχω - я имею, держу, с двумя вин. п.: я считаю X Y

ἰατρός - врач, ср. пед-иатр

σύν (+ dat) - с

θεός - бог

στρατηγός - полководец, сложное слово из στρατός армия + корень глаг. ἄγω я веду, т.е. дословно "ведущий армию". В рус. заимствовано как "стратег" с немного другим значением

πιστός - верный, преданный. Корень вы видели уже в πιστεύω я доверяю. В этом прелесть греческого - хорошо развито словообразование и после того как пройдёт начальный шок, вы увидите, что корни вообще-то повторяются и крутятся базовые 100-200 корней в большинстве слов. Этот корень - когнат лат. fidus, fideo, но также в русском у-бедить, по-бедить (первоначально значило "заставить").

σύμμαχος - союзник, от слова μάχη битва, борьба, т.е. "сражающийся вместе"

πέμπω - я шлю, посылаю

φιλόσοφος - мыслитель, сложное слово из "любить" и "мудрость"

ἀδελφός - брат. Здесь не лишительная, а сопроводительная альфа, слово значит "соутробник"

ἡμέτερος - наш

στρατός - армия

ἄγριος - дикий, образовано от слова ἀγρός

Упражнение 11

1. ὁ πόλεμος τοῖς ἀνθρώποις χαλεποὺς πόνους καὶ δεινοὺς κινδύνους φέρει. 2. οἱ πολέμιοι ἐκ τῶν ἀγρῶν τοὺς καρποὺς φέρουσι καὶ τοὺς χρηστοὺς βοῦς ἄγουσιν. 3. τὸν ἥλιον λέγουσιν τοῦ οὐρανοῦ ὀφθαλμόν. 4. ὁ θάνατος πολλάκις δίκαιον καὶ ἀγαθὸν ἄνθρωπον φαίνει. 5. οἱ ἐσθλοὶ γεωργοὶ κοινοὺς πολεμίους τοὺς πλουσίους ἔχουσιν. 6. ὁ ἰατρὸς σὺν τοῖς ἑταίροις τῷ θεῷ ταῦρον θύει. 7. τὸν κύριον τοῖς δούλοις πολέμιον λέγομεν. 8. οἱ θεοὶ τῷ στρατηγῷ πιστοὺς συμμάχους πέμπουσιν. 9. τὸν ὕπνον οἱ φιλόσοφοι ἀδελφὸν τοῦ δεινοῦ θανάτου λέγουσιν. 10. οἱ σύμμαχοι τῷ ἡμετέρῷ δήμῳ τὸν τῶν πολεμίων στρατὸν ἀγγελλόντων. 11. οἱ πολέμιοι φθείρουσι τοὺς τῶν ἡμετέρων γεωργῶν ἀρότους. 12. ὦ κύριε, γίγνωσκε τοὺς χπηστοὺς δούλους. 13. οἱ ἡμέτεροι δοῦλοι θηρευόντων τοὺς ἀγρίους ἵππους.

Упражнение 12

Переведите:

1. Не доверяйте, афинцы, словам врагов! 2. Пусть афинский народ познает страдания наших землепашцев. 3. Мыслители называют смерть целителем страданий. 4. Познайте характер наших землеробов. 5. Не восхищайся богатством господина. 6. Наши полководцы ведут бравых союзников на войну. 7. Смерть прощает (= отпускает) наши страдания.

Упражнение 13

Просклоняйте
: ὁ ἡμέτερος στρατηγός, ὁ πιστὸς ἑταῖρος.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 18:04:56 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #13 : 26 Июля 2022, 11:25:26 »
 • 0
 • 0
Контрольный текст

ΟΙ ΒΟΕΣ
ὅ τε δεσπότης καὶ ὁ δοῦλος βαδίζουσι πρὸς τὸν ἄροτον. ὁ μὲν δοῦλος τὸ ἄροτρον φέρει, ὁ δὲ αὐτουργὸς ἐλαύνει τοὺς βοῦς. ἐπεὶ δὲ τᾦ ἀγρῷ προσχωροῦσιν, οἱ βόες οὐκέτι βαίνουσιν. ὁ οὖν δεσπότης καλεῖ αὐτοὺς καί, «μὴ μένετε, ὦ βόες,» φησίν, «ἀλλὰ σπεύδετε εἰς τὸν ἀγρόν.» οἱ δὲ βόες ἔτι μένουσιν. ὁ οὖν Δικαιόπολις τὸν δοῦλον καλεῖ καί, «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Ξανθία,» φησίν, «καὶ συλλάμβανε. οἱ γὰρ βόες μένουσιν, καὶ οὐ δυνατόν ἐστιν ἐλαύνειν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀγρόν.» ὁ μὲν οὖν δοῦλος προσχωρεῖ καί, «ἀλλὰ δυνατόν ἐστιν,» φησίν· «ἰδού,» καὶ κεντεῖ τοὺς βοῦς. οἱ δὲ οὐκέτι μένουσιν ἀλλὰ εἰσβαίνουσιν εἰς τὸν ἀγρόν.

Упражнение 14

Переведите

1. Господин спешит на поле. 2. Он смотрит на поле и говорит: "Так много камней на поле! Невозможно пахать". 3. "Иди сюда, раб, и выноси камни с поляю" 4. Но раб говорит: "Невозможно вынести столько камней с поля. Так что сам (=ты) помоги!".
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 18:05:30 от Gaeilgeoir »

Онлайн Квас

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 444
 • Карма: +98/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 3
« Ответ #14 : 06 Августа 2022, 17:48:15 »
 • 0
 • 0
Упражнение 1: ShowHide

1. πιστεύουσιν τῷ δούλῳ.
Они доверяют рабу.
2. ἄγουσι τοὺς βοὺς καὶ φέρουσιν τὸν δένδρον.
Они ведут быков и несут дерево.
3. μὴ φεῦγε.
Не убегай!
4. οὐ θαυμάζεις τὸν οἶκον;
Ты не восхищаешься домом?
5. μὴ θηρεύετε.
Не охотьтесь.
6. γραφόντων καὶ λεγόντων.
Пусть они пишут и говорят.
7. ἀγγέλλουσι καὶ οὐ πιστεύουσιν.
Они сообщают и не доверяют.
8. παιδευέτω τὸν δοῦλον.
Пусть он воспитывает раба.
9. πολλάκις λύομεν τοὺς δούλους.
Мы часто освобождаем рабов.
10. οὐ φθείρει τὸν κλῆρον, ἀλλὰ θηρεύει.
Он не опусташает ферму, а охотится.
11. θῦε και λῦε (θύετε καὶ λύετε).
Жертвуй и освобождай (жертвуйте и освобождайте).
12. γιγνώσκουσι καὶ παιδεύουσιν.
Они познают и воспитывают.
13. πιστεύειν ἀεί, ἀλλ' οὐκ ἀγγέλλειν.
Всегда доверять, но не сообщать.
14. βασιλευόντων ἐν ταῖς Ἀθήναις.
Пусть они царствуют в Афинах.

1. Я не пишу афинцу, и они не пишут.
ἐγὼ οὐ γράφω τῷ Ἀθηναίῳ καὶ αὐτοὶ οὐ γράφουσιν.
(До αὐτοὶ я сам додумался, в данном случае всё-таки есть противопоставление «я―они».)
2. Не опустошай ферму, но веди быков и неси плуг.
μὴ φθεῖρε τὸν κλῆρον, ἀλλὰ ἄγε τοὺς βοῦς καὶ φέρε τὸ ἄροτρον.
3. Пусть они узнают и сообщат.
γιγνωσκόντων καὶ ἀγγελόντων.
4. Доверять, но избегать.
πιστεύειν ἀλλὰ φεύγειν.
5. Вы приносите жертвы? ‐ Мы не жертвуем еду.
θύετε; ‐ οὐ θύομεν σῖτον.
6. Пусть они несут камни.
φερόντων λίθους.
7. Пусть он сообщит фермеру.
ἀγγελλέτω τῷ αὐτουργῷ.
8. Пусть они не доверяют рабу.
μὴ πιστευόντων τῷ δούλῳ.
9. Они отпускают быка.
λύουσι τὸν βοῦν.

Упражнение 2: ShowHide

1. οἱ βόες οὐκέτι ἕλκουσι τὸ ἄροτρον.
Быки больше не тащат плуг.
2. ὅ τε δεσπότης καὶ ὁ δοῦλος προσχωροῦσι καὶ βλέπουσι πρὸς τὸ ἄροτρον.
Господин и раб приближаются и смотрят на плуг.
3. ὁ μὲν Δικαιόπολις, «ἰδού, κατάρατε,» φησίν· «λίθος μέγας τὸ ἄροτρον ἐμποδίζε».
Дикайополис (со своей стороны), «Смотри, придурок, ― говорит, ― большой камень мешает плугу.»
4. «μὴ οὖν φλυάρει, ἀλλὰ αἶρε τὸν λίθον καὶ ἔκφερε ἐκ τοῦ ἀρότου.»
«Так что не неси бред, а подними камень и вынеси с пашни.»
5. ὁ δὲ δοῦλος ἀργος, «ὦ δέσποτα,» φησίν· «μέγας ἐστὶν ὁ λίθος· οὐ δυνατόν ἐστιν αἴρειν αὐτόν».
А ленивый раб: «Господин, ― говорит, ― камень ― большой; невозможно поднять его.»
6. ὅ τε Δικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλος ἅμα τὸν λίθον αἴρουσι καὶ ἐκφέρουσιν ἐκ τοῦ ἀγροῦ.
Дикайополис и раб вместе камень поднимают и выносят из поля.
7. μὴ μένετε, ὦ βόες, ἀλλὰ σπέυδετε.
Не стойте на месте, о быки, но поспешайте!
8. ἀεὶ ἵλεως ἴσθι, ὦ Δήμητερ.
Всегда будь благосклонной, Деметра.
9. οἱ βόες οὐκέτι μένουσιν ἀλλὰ τὸ ἄροτρον αὖθις ἕλκουσιν.
Быки больше не стоят, но снова тянут плуг.

Упражнение 3: ShowHide

1. Быки спят в поле.
οἱ βόες καθεύδουσιν ἐν τῷ ἀγρῷ.
2. Идите сюда и выгоните (ἐξελάυνω) быков с пашни, рабы (ὦ δοῦλοι).
ἔλθετε δεῦρο καὶ ἐξελαύνετε τοὺς βοῦς ἐκ τοῦ ἀρότου, ῷ δοῦλοι.
3. Они берут хлыст и медленно приближаются к быкам (τοῖς βουσίν).
λαμβάνουσι τὸ κέντρον καὶ βραδέως προσχωροῦσιν τοῖς βουσίν.
4. Поспешайте, быки, не спите на поле.
σπεύδετε, ὦ βόες, μὴ καθεύδετε ἐν τῷ ἀγρῷ.
5. Невозможно загнать быков на поле, ведь они сильные (ἰσχυροί ‐ начните придаточное с этого слова).
οὐ δυνατόν ἐστι τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν εἰσελαύνει, ἰσχυροὶ γάρ ἐστιν.