Автор Тема: Учим древнегреческий: Урок 2  (Прочитано 511 раз)

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Учим древнегреческий: Урок 2
« : 10 Июля 2022, 01:35:05 »
 • 0
 • 0
Текст 2α. Ο ΞΑΝΘΙΑΣ

ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ καλεῖ τὸν Ξανθίᾱν. ὁ Ξανθίᾱς δοῦλός ἐστιν, ἰσχῡρὸς μὲν ἄνθρωπος, ἀργὸς δέ· οὐ γὰρ πονεῖ, εἰ μὴ πάρεστιν ὁ Δικαιόπολις. νῦν δὲ καθεύδει ἐν τῷ οἴκῳ. ὁ οὖν Δικαιόπολις καλεῖ αὐτὸν καὶ λέγει· "ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Ξανθίᾱ. τί καθεύδεις; μὴ οὗτως ἀργὸς ἴσθι ἀλλὰ σπεῦδε." ὁ οὖν Ξανθίᾱς βραδέως ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ λέγει· "τί εἶ οὕτω χαλεπός, ὦ δέσποτα; οὐ γὰρ ἀργός εἰμι ἀλλὰ ἤδη σπεύδω." ὁ δὲ Δικαιόπολις λέγει· "ἐλθὲ δεῦρο καὶ συλλάμβανε· αἶρε γὰρ τὸ ἄροτρον καὶ φέρε αὐτὸ πρὸς τὸν ἀγρόν. ἐγὼ γὰρ ἐλαύνω τοὺς βοῦς. ἀλλὰ σπεῦδε νῦν· μῑκρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος."
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 01:39:23 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #1 : 10 Июля 2022, 13:37:05 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

Для слов м. р. на -ος и ср. р. -ον род не указывается, так как подразумевается по умолчанию.

ἐκβαίνω - я выхожу, прист. ἐκ- вы- + βαίνω я иду, это однокоренной глагол (более базовый, кстати) с βαδίζω из прошлого урока

καλέω - я зову, когнаты рус. скулить и колокол, лат. clamare кричать и clarus первоначально громкий, потом - ясный, светлый.

Ξανθίᾱς - типичное имя раба, досл. Рыжий, образовано от прил. ξανθός желтый, рыжий. В комедиях актёры исполнявшие роль Ксантиев носили жёлтые парики. По-моему, это ясный намёк, что много рабов в Греции были иностранцами с севера, блондинами.

δοῦλoς - раб

μέν … δέ - двойной союз, очень частотен в прозе, обе части располагаются на втором месте в синтагме. Точный перевод трудно посоветовать, но думайте, что значение наиболее точно передает русское «с одной стороны… а с другой стороны». Очень часто имеет значение уступки: «хотя и … но». Короче, подбираем по ситуации.

ἀργός - ленивый, начальная альфа долгая, юникод не позволяет поставить и макрон, и придыхание. Образовано из ἀ- + ἐργός

εἰ - если, проклитик

μή - не. В греческом есть 2 отрицания, соответствующие русскому «не». οὐ отрицает реальные факты и события и соответственно используется с индикативом. μή отрицает гипотетическое и желаемое, поэтому используется с императивом, оптативом, субъюнктивом и также с индикативом в условном предложении, как в нашем примере.

πάρειμι - я присутствую. Композит глагола «быть» c приставкой παρά возле. У глагола «быть» такая ударениефобия, что он даже отдаёт ударение на приставку, только чтобы оставаться безударным. В других глаголах прибавление приставок никак не влияет на место ударения.

νῦν - сейчас, теперь. когнат ныне

καθεύδω - я сплю

ἐλθέ - подойди, прийди. Это - крайне нерегулярный, супплетивный императив, на данный момент лучше просто принять как лексическую единицу, обратите внимание на неожиданное ударение.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 01:43:27 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #2 : 10 Июля 2022, 19:44:01 »
 • 0
 • 0
δεῦρο - сюды

(δία) τί - почему. В принципе «правильно» надо с предлогом, так как одно τί значит что? но в реальной практике употреблялись оба варианта, особенно, если контекст ясен. Один момент насчёт ударения: так как есть омонимия вопросительных местоимений (в том числе и τί) и неопределённых местоимений (в том числе τι что-то, нечто), то для вопросительных местоимений правило замены акута грависом в потоке речи не действует, т.е. вопросительные местоимения всегда остаются с акутом! Греческий, он такой греческий и полон разных ловушек  :)

οὗτω(ς) - так, настолько. Вариант с -ς используется перед гласными.

ἴσθι - будь. На данный момент лучше запомнить как готовую формулу, особо не вникая почему именно так.

σπεύδω - я спешу

βραδέως - медленно

εἶ - ты есть, еси. Периспомени здесь из стяжения зияния, поэтому форма полноударная, в отличие от всех остальных лиц наст. вр. глагола быть

δέσποτα - зват. п. господине! Этого склонения пока не изучали, примите как готовую формулу. Очень интересное слово этимологически, первый корень *dems когнат рус. дом - реликтовая форма род. п. слова с исконно атематическим склонением, которое в независимом употреблении стало тематическим  δόμος и выровняло парадигму соответственно. Второй корень - когнат лат. pot-ens, т.е. греч. деспот - это управляющий домом.

ἤδη - уже

συλλαμβάνω - я помогаю. Образовано из приставки συν- (с ассимиляцией) вместе и корневого глагола λαμβάνω я беру, хватаю. Получается по-гречески помогать = "хватать вместе"

ἄροτρον - плуг, когнаты др-рус "орать" пахать, лат. arare

ἐγώ - я, ср. эго-ист, эго-центризм

ἐλαύνω - я гоню, толкаю

βοῦς - бык, вол. вин.п. мн.ч. совпадает по форме с им.п. ед.ч. Когнат рус. гов-ядина
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 01:47:36 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #3 : 10 Июля 2022, 23:38:23 »
 • 0
 • 0
Глагольные приставки

Приставки в древнегреческом работают на удивление идентично русским, вполне приемлимо даже уравнять многие приставки между собой в отношении 1:1. Все приставки по форме совпадают с соответствующими предлогами. Возмём глагол βαίνω я иду, хожу для примера:

ἀπό от: ἀποβαίνω ухожу

πρός к: προσβαίνω подхожу

εἰς в(овнутрь): εἰσβαίνω вхожу

ἐκ (перед согл.)/ ἐξ- (перед гл.) из: ἐκβαίνω выхожу, ἐξάγω вывожу

δία через, сквозь: διαβαίνω прохожу (насквозь)

κατά вниз: καταβαίνω схожу, спускаюсь

Приставка συν- вместе, с ассимилирует конечную согласную в μ перед губными, и в λ, ρ перед соответствующими корнями: συν- + βαίνω = συμβαίνω я прихожу к согласию.

Если приставка оканчивается гласной, а глагол тоже начинается гласной, то приставка теряет свою конечную гласную. При этом корни с тонким придыханием никак не влияют на форму приставки, а густое придыхание меняет τ > θ, π > φ.

Для примера глагол с густым придыханием ἵημι я отпускаю при добавлении приставки ἀπο- становится φίημι я отсылаю, а прибавление приставки κατα- образует глагол καθίημι я роняю.

Упражнение 1

Объясните значение следующих глаголов: προσφέρω, ἐκφέρω, προσελαύνω, εἰσφέρω, ἄπειμι, ἐκκαλῶ, απελαύνω


Немного о спряжении глаголов в аттическом диалекте

У вас уже, наверное, возник вопрос, почему до сих пор тянется резина с парадигмами спряжения в настоящем времени. Немного терпения, тут дело такое, что дать табличку окончаний, как в латыни и "нате, дети, спрягайте" не получится. Уже на примере только 3го лица ед.ч. было видно, что есть различие между непроизводными глаголами и глаголами, образованными от существительных.

Итак, даже оставив атематические глаголы за скобкой, надо различать простые, непроизводные глаголы и слитные (verba contracta), у которых основа оканчивается гласной: -ε, -α или -ο. В словарях глаголы приводятся в форме 1sg.pres., как в латыни, с окончанием -ω. Так как все слитные глаголы в этой форме выглядят одинаково, например φιλῶ люблю (из φιλέω), τιμῶ чту, поклоняюсь (из τιμάω), δουλῶ порабощаю (из δουλόω), то принято «раздирать» слитные глаголы обратно и показывать их в этимологическом написании, т.е. φιλέω, τιμάω, δουλόω. Надо понимать, что это - только словарная условность, облегчающая образование грамматических форм. За исключением Гомера и некоторых других авторов, в реальных текстах нет таких форм, надо их в уме «сливать» обратно.

Среди слитных глаголов больше всего на эпсилон, немного меньше на альфу и совсем мало (около 10-20) на омикрон, поэтому слитные глаголы изучают именно в такой же последовательности. Сейчас мы будем заниматься только глаголами на эпсилон.

Итак, долгожданные окончания простых, непроизводных глаголов. В единственном числе это


-ω,   -εις,   -ει.

Так как окончания долгие, в силе остаётся всё сказанное об ударении в 3ьем лице: акут на предпоследнем слоге >o<

Образуем ед.ч. от многострадального глагола βαίνω: βαίνω, βαίνεις, βαίνει

Вроде нормально, сложнее будет с глаголами на эпсилон.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2022, 01:00:55 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #4 : 11 Июля 2022, 15:34:44 »
 • 0
 • 0
Спряжение глаголов с основой на -ε

У глаголов с основой на гласную присоединяются те же окончания, но потом появляющиеся зияние ликвидируются, слитая гласная получает периспомени. Опуская детали, которые вы не хотите знать, окончания такие:

-ῶ,   -εῖς,   -εῖ.

Для особо пытливых объяснение этих форм в спойлере.
Spoiler: ShowHide
При слиянии действует такая логика:
1. если сливаются 2 одинаковые гласные, то в результате получаем долгую гласную. Долгой парой для о является ου, а для ε - ει.

2. если сливаются 2 разные гласные, по получаем долгую более сильную гласную. Относительная сила гласных в порядке убывания: о, α, ε. Поэтому ο + ε = ου, α+ ε = α. Внимание! α + о = ω, вместо ожидаемого ου.

3. при слиянии чего-л. с ω всегда получаем омегу, при слиянии ε, α, о с псевдодифтонгом ει получаем ει, ᾳ, οι соответственно.Проспрягаем для примера глагол φιλέω: φιλῶ, φιλεῖς, φιλεῖ. С точки зрения практики лучше запомнить спряжение характерного слитного глагола, чем пытаться каждый раз пытаться вычислить результат слияния.


Императив наст. времени

Во-первых, надо сказать, что в греческом, в отличие от многих других языков, несколько императивов. Наиболее употребительны два: наст. времени и аориста. Императив наст. вр. соответствует только и исключительно императиву несовершенного вида в русском, т.е. формы вроде ударяй, попивай, жуй, но не «ударь, выпей, сжуй». Последние выражает императив аориста. Для полноты картины, встретившийся в тексте ἐλθέ является императивом аориста, на данный момент запомнить как лексическую единицу.

Итак, как же образуется импер. наст. вр.? Очень просто, берём основу и добавляем : λέγω > λέγε, φέρω > φέρε. Но есть некоторые ньюансы:

1. Глаголы с долгой гласной, дифтонгом в корне поменяют знак ударения с акута на периспомени. Так есть потому, что долгая гласная окончания не давала проявиться потенциальному периспомени. Этот, напоминаю, возможен во втором слоге с конца только при условии краткости конечного слога. Поэтому наблюдаем: σπεύδω > σπεδε, βαίνω > βανε.

2. "Длинные" глаголы (3 слога и больше, считая вместе с приставкой) сдвинут ударение на 3ий слог с конца. Так есть потому, что в глаголах ударение рецессивное и сдвигается максимально влево, как только возможно, а краткое окончание императива именно даёт такую возможность: παρέχω > πρεχε, ἐκβαίνω > κβαινε

У слитных глаголов на эпсилон, эта форма будет оканчиваться на безударное -ει (из -ε + ε): φίλει люби!, γεώργει возделывай землю.

Спряжение глагола "быть" наст. времени

Как вы уже успели догадаться, глагол быть особенный. Его формы в наст. вр. такие:

εἰμι,  εἶ,   ἐστι(ν).

Важно иметь в виду, что из-за фонетического слияния форма 2sg. приобрела периспомени и не является энклитикой, она обыкновенное, полноударное слово. Императив, как видели в тексте, ἴσθι.

И последний момент, связанный с этим глаголом. Так он энклитик в наст. вр. (кроме 2sg), то есть проблемки, когда его надо сочетать с проклитиком oὐ. Получаем такой расклад, не ищите в нём логику: oὐκ εἰμ, oὐκ εἶ (ожидаемое ударение, ничего особенного), oὐκ στιν

Упражнение 2

Проспрягайте в ед.ч. наст.вр. и образуйте императив от глаголов: πονέω, σκάπτω, καλέω, λέγω, εἰμι
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 10:38:32 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #5 : 11 Июля 2022, 23:54:27 »
 • 0
 • 0
Упражнение 3

Прочтите, переведите.

1. τὸν δοῦλον καλῶ.
2. ὁ δοῦλος ἐν τῷ οἴκῳ καθεύδει.
3. τί οὐ καθίζεις;
4. οὐκ εἰμὶ ἀργός.
5. ἰσχυρὸς εἶ.
6. τὸ ἄροτρον φέρει.
7. πρὸς τὸν ἀγρὸν σπεύδω.
8. τί καλεῖς τὸν δοῦλον;
9. ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν ἀργός.
10. ὁ δοῦλος ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου.

Упражнение 4

Переведите на греческий

1. Он не спит.
2. Почему ты не работаешь? Работай!
3. Я уже несу плуг на поле.
4. Иди сюда!
5. Он ленится, ведь он не несёт камни в кучу.
6. Я не копаю поле, так как я не силён.
7. Хотя ты не раб, ты не уклоняешься [от работы].
8. Раб не работает, а сидит.
9. Ксантий гонит быков.
10. Не будь такой ленивый!

Упражнение 5

1. ἔκβαινε ἐκ τοῦ οἴκου, ὦ Ξανθία, καὶ ἐλθὲ δεῦρο.
2. μὴ κάθευδε, ὦ δοῦλε, ἀλλὰ πόνει.
3. μὴ οὕτω χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα.
4. αἶρε τὸ ἄροτρον καὶ σπεῦδε πρὸς τὸν ἀγρόν.
5. κάλει τὸν δοῦλον, ὦ δέσποτα.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 14:58:27 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #6 : 12 Июля 2022, 00:03:51 »
 • 0
 • 0
Текст 2β. Ο ΞΑΝΘΙΑΣ

    ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς, ὁ δὲ Ξανθίᾱς ὄπισθεν βαδίζει καὶ φέρει τὸ ἄροτρον. δι᾽ ὀλίγου δὲ ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ βλέπει πρὸς τὸν δοῦλον· ὁ δὲ Ξανθίᾱς οὐ πάρεστιν· βραδέως γὰρ βαίνει. ὁ οὖν Δικαιόπολις καλεῖ αὐτὸν καὶ λέγει· “σπεῦδε, ὦ Ξανθίᾱ, καὶ φέρε μοι τὸ ἄροτρον.” ὁ δὲ Ξανθίᾱς λέγει· “ἀλλ᾽ ἤδη σπεύδω, ὦ δέσποτα· τί οὕτω χαλεπὸς εἶ;” βραδέως δὲ φέρει τὸ ἄροτρον πρὸς αὐτόν. ὁ οὖν Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγὸν καὶ προσάπτει τὸ ἄροτρον. ἔπειτα δὲ πρὸς τὸν δοῦλον βλέπει· ὁ δὲ Ξανθίᾱς οὐ πάρεστιν· καθεύδει γὰρ ὑπὸ τῷ δένδρῷ.

ὁ οὖν Δικαιόπολις καλεῖ αὐτὸν καὶ λέγει· “ἐλθὲ δεῦρο, ὦ κατάρᾱτε. μὴ κάθευδε ἀλλὰ συλλάμβανε. φέρε γὰρ τὸ σπέρμα καὶ ὄπισθεν βάδιζε.” ὁ μὲν οὖν δοῦλος τὸ σπέρμα λαμβάνει καὶ ἀκολουθεῖ, ὁ δὲ δεσπότης καλεῖ τὴν Δήμητρα καὶ λέγει· “ἵλεως ἴσθι, ὦ Δήμητερ, καὶ πλήθῡνε τὸ σπέρμα.” ἔπειτα δὲ τὸ κέντρον λαμβάνει καὶ κεντεῖ τοὺς βοῦς καὶ λέγει· “σπεύδετε, ὦ βόες· ἕλκετε τὸ ἄροτρον καὶ ἀροῦτε τὸν ἀγρόν.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 02:15:01 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #7 : 12 Июля 2022, 09:16:38 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

ὄπισθεν - сзади

εἰσάγω - я ввожу, завожу, от глаг ἄγω, см. ниже

βλέπω (πρός + dat) - я смотрю (на кого-л.)

μοι - мне, энклитик

ἄγω - я веду, когнат лат. ago

ζυγόν - ярмо, когнаты рус. иго, лат. iugum

προσάπτω - я прикрепляю, присоединяю. Образовано из приставки πρός и корня ἅπτω я пристёгиваю, ср. англ. haptics

ἔπειτα - потом

κατάρατος - проклятый, придурок

σπέρμα (ср.р.) - семя. Почти все слова на -μα - отглаг. сущ. ср.р. Они склоняются по согласному склонению, которое мы пока не изучали. Тем не менее для образования вин.п. ед.ч. слов ср.р. знать склонение необязательно. Кроме очевидного заимствования, также ср. слово спора с другой степенью аблаута.

λαμβάνω - я хватаю, беру. когнат англ. latch присосаться

ἀκολουθέω - я следую, иду следом. В конечном счете, корень что и в рус. колесо, а альфа здесь не лишительная, а копулятивная (которая обычно с густым придыханием) из *sm-, её когнат приставка су- в сумерках.

δεσπότης - это им.п. слова, которое мы видели в форме δέσποτα в зват.п. Слово склоняется по типу альфа склонения, которое рассмотрим через пару уроков.

Δημήτηρ - Деметра, богиня плодородия. Слово уникального склонения, в тексте есть вин.п. Δήμητρα и зват.п. Δήμητερ. Предпологается, что первая часть имени - это какая-то диалектная (не аттическая) форма слова γῆ земля, а вторая часть μήτηρ - это слово мать. При сравнении с лат. mater, да и с рус. мать, видим такую особенность ионо-аттического диалекта: с некоторыми позиционными исключениями  ие. *ā перешла в η. В дорийском же диалекте этого перехода не было и там это же слово μάτηρ.

ἵλεως - щедрый, благосклонный, когнат лат. solari утешать

πληθύνωя преумножаю, увеличиваю, рус. когнат полный, ср. англ. plethora

κέντρον - хлыст, кнут

κεντέω - я понукаю

βόες - им. и зват.п. мн.ч. слова βοῦς. Хоть и неправильное, это слово принадлежит к 3ьему, согласному склонению. Известная на сейчас парадигма, им. и вин. п. в обоих числах: βοῦς, βοῦν - βόες, βοῦς. Запомните характерное окончание им.п. мн.ч. -ες, слова согласного склонения будут встречаться в текстах всё чаще.

ἕλκω - я тащу, когнат. рус. волочить

ἀρόω - я пашу. Формы ед.ч.: ἀρῶ, ἀροῖς, ἀροῖ, императив ἄρου. Здесь: impv.2pl
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 02:19:04 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #8 : 12 Июля 2022, 23:59:50 »
 • 0
 • 0
Родительный и звательный падежи. Парадигма ед. ч.

Мы уже ознакомились с окончаниями дательного и винительного падежей, осталось только 2 падежа.

Звательный падеж в мужском роде образуется прибавлением окончания . У артикля нет формы зват. п., вместо него обычно используется зват. частица . Она очень частотна, но необязательна. Примеры: ὦ δοῦλε, ὦ αὐτουργ, ὦ κατάρατε

Звательный падеж в среднем роде всегда и везде совпадает с им-вин. формой: ὦ παίδιον дитя! (от παίδιον ребёнок)

Родительный падеж для обоих родов образуется добавлением окончания -ου, форма артикля τοῦ. Так как окончание долгое, то оно влияет на ударения так же, как окончания дат. п.:

1. В словах с финальным ударением знак ударения становится периспомени: ὁ ἀγρός > τοῦ ἀγροῦ

2. В словах с периспомени во втором слоге с конца ударение меняется на акут: ὁ οἶκος > τοῦ οἴκου

3. Слова с ударением на третьем с конца слоге смещают ударение на слог вправо: ὁ ἄνθρωπος > τοῦ ἀνθρπου

Прилагательные омикрон-склонения склоняются абсолютно идентично существительным.

И наконец, заветная табличка, полная парадигма для ед. ч. мужского и среднего родов:


Им. п.   ὁ χαλεπὸς φίλος   τὸ καλὸν παίδιον
Род. п.   τοῦ χαλεποῦ φίλου   τοῦ καλοῦ παιδου
Дат. п.   τῷ χαλεπῷ φίλῳτῷ καλῷ παιδ
Вин. п.   τὸν χαλεπὸν φίλοντὸ καλὸν παίδιον
Зват. п.  ὦ χαλεπὲ φίλεὦ καλὸν παίδιον

Обратите внимание на 2 момента в таблице:

1. Так как в слове ребёнок ударение падает на третий слог с конца, в род. и дат. падеже из-за долгих окончаний ударение съезжает на один слог вправо.

2. В словах с ударным конечным слогом (χαλεπός, καλός) акутовые ударения в им. и вин. пад. составляют как бы рамку, которая охватывает род. п. с дат. в которых периспомени. Эта система работает не только в ед. ч., но и во мн. Мне этот визуальный образ помог запомнить распределение акутов и периспомени в конечных ударных слогах.

« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 02:25:11 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #9 : 13 Июля 2022, 07:58:55 »
 • 0
 • 0
Аттическое склонение

Пришло время начать знакомить вас с неожиданным и шокирующим в грамматике. В словарике этого урока есть прелюбопытное явление - слово ἵλεως. Если над ним помедитировать, то становится очевидно, что это слово нарушает все какие только возможно законы склонения и ударения. Во-первых, у него странное окончание -ως вместо правильного -ος, и его ударение кажется невозможным: оно падает на третий слог, хотя последний слог долгий.

Это слово принадлежит к особому малочисленному типу склонения, называемому аттическим, так как такое явление есть только в этом диалекте. Даже в ближайшем его родственнике - ионическом диалекте - эти слова склоняются по общим правилам, что говорит о том, что это была поздняя инновация. Исторически все эти слова оканчивались на *-ᾱFоς, далее в аттическом и ионическом, по общему правилу, ᾱ > η, получаем *-ηFоς. К историческому времени дигамма выпала, но она продержалась достаточно долго, чтобы предотвратить слияние гласных и так мы выходим на ионическую форму -ηος, например слово νηός храм. Далее, в аттическом диалекте, и только в нем, произошла какая-то жесть: гласные «обменялись» долготами, причем без воздействия на ударение и получилась форма νεώς. Это слово склоняется следующим образом:


νεώς,  νεώ, νεῴ, νεών
Обратите внимание, что все формы сохраняют акут. Просклоняем и слово щедрый для примера:

ἵλεως (м.р.)/ ἵλεων (ср.р.) , ἵλεω, ἵλεῳ, ἵλεων

Как видно, это слово в аттической форме ложило болт на правила ударений.

Упражнение 6

Вставьте нужные окончания

τ__ ἀργ__ δοῦλον, ὑπὸ τ__ δένδρ__, ἐν μικρ__ ἀγρ__, __ χαλεπ__ ἄνθρωπος,  ἐκ τ__ οἴκ__, τ__ καλ__ δένδρον, απὸ τ__ ἵλε__ αὐτουργ__
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 14:59:46 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #10 : 14 Июля 2022, 07:57:48 »
 • 0
 • 0
Упражнение 7

Вставьте окончания и расставьте ударения:

1. ὁ δουλ__ σπευδ__ προς τ__ ἀγρ__.
2. ὁ αὐτουργ__ τ__ ἀργ__ δουλ_ καλ__.
3. ἐλθ__ δευρο, μη καθευδ__ ἀλλα συλλαμβαν__.
4. ἱλε__ ἰσθ__, ω Δημητ__ρ.
5. ἐγ__ ἐλαυν__ τ__ β__ ἐκ τ__ ἀγρ__.
6. ὁ μεν Δικαιοπολ__ χαλεπ__ ἐσ__, ὁ δε Ξανθι__ ἀργ__ ουκ ἐσ__.


Упражнение 8

Попарные предложения: перевести первое и, используя его модель, перевести второе

1. ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν Ἀθηναῖος. - Ксантий не силён.
2. ὁ Δικαιόπολις  ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον. - Раб уже спешит на поле и несёт маленький плуг.
3. ὁ δοῦλος οὐ συλλαμβάνει ἀλλὰ καθεύδει ὑπὸ τῷ δένδρῳ. - Человек не работает, а шагает домой.
4. εἴσελθε εἰς τὸν οἶκον, ὦ Ξανθίᾱ, καὶ φέρε τὸν σῖτον. - Прийди, раб, и приведи быков.
5. μὴ ἄρου, ὦ δοῦλε, ἀλλὰ εἴσβαινε δεῦρο. - Не спи под деревом, человек, а работай в поле.

Контрольный текст


Ο ΔΟΥΛΟΣ

ὁ αὐτουργὸς σπεύδει εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον. ὁ δὲ δοῦλος οὐ πάρεστιν· καθεύδει γὰρ ὑπὸ τῷ δένδρῳ. ὁ οὖν δεσπότης βαδίζει πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ δοῦλε ἀργέ, καὶ ἄρου.» ὁ οὖν δοῦλος προσβαίνει πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· «μὴ χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα· ἤδη γὰρ πάρειμι ἐγὼ καὶ φέρω σοι* τὸ ἄροτρον.» ὁ οὖν δεσπότης  λέγει· «σπεῦδε, ὦ Ξανθία· μικρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος.»
_________
* σοι - тебе

Контрольное упражнение 9

Переведите, используя для перевода подсказки в скобках

1. Дикайополис уже не (οὐκέτι) работает, ведь солнце изматывает его.
2. И (δέ) потом он зовёт раба и говорит: "Больше не (μηκέτι) копай, а приди сюда и возьми плуг".
3. "Потому что я со своей стороны понукаю быков по направлению к дому, а ты (σύ) со своей стороны неси плуг."
4. Таким образом пока Дикайополис выгоняет быков с поля, со своей стороны раб берёт плуг и несет его к дому.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2022, 00:33:39 от Gaeilgeoir »

Онлайн Квас

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 444
 • Карма: +98/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #11 : 30 Июля 2022, 13:49:29 »
 • 0
 • 0
Упражнение 1: ShowHide

προσφέρω я приношу
ἐκφέρω я выношу
προσελαύνω я пригоняю
εἰσφέρω я выношу
ἄπειμι я отсутствую
ἐκκαλῶ я вызываю
ἀπελαύνω я отгоняю

Упражнение 2: ShowHide

πονέω
πονῶ, πονεῖς, πονεῖ
πόνει

σκάπτω
σκάπτω, σκάπτεις, σκάπτει
σκάπτε

καλέω
καλῶ, καλεῖς, καλεῖ
κάλε

λέγω
λέγω, λέγεις, λέγει
λέγε

εἰμι
εἰμι, εἶ, ἐστι(ν)
ἴσθι

Упражнение 3: ShowHide

1. τὸν δοῦλον καλῶ. Я зову раба.
2. ὁ δοῦλος ἐν τῷ οἴκῳ καθεύδει. Раб спит в доме.
3. τί οὐ καθίζεις; Почему ты не сидишь?
4. οὐκ εἰμὶ ἀργός. Я не ленивый.
5. ἰσχυρὸς εἶ. Ты сильный.
6. τὸ ἄροτρον φέρει. Он несёт плуг.
7. πρὸς τὸν ἀγρὸν σπεύδω. Я спешу к полю.
8. τί καλεῖς τὸν δοῦλον; Почему ты зовёшь раба?
9. ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν ἀργός. Раб не ленивый.
10. ὁ δοῦλος ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου. Раб выходит из дома.

Упражнение 4: ShowHide

1. Он не спит. (αὐτὸς) οὐ καθεύδει.
2. Почему ты не работаешь? Работай! τί οὐ πονεῖς; πόνει!
3. Я уже несу плуг на поле. ἤδη φέρω τὸν ἄροτρον πρὸς τὸν ἀγρόν.
4. Иди сюда! ἐλθὲ δεῦρο!
5. Он ленится, ведь он не несёт камни в кучу. (αὐτὸς) ὀκνεῖ, οὐ γὰρ
φέρει λίθους πρὸς τὸ ἕρμα.
6. Я не копаю поле, так как я не силён. οὐ σκάπτω τὸν ἀγρόν, οὐ γὰρ
ἰσχυρός εἰμι.
7. Хотя ты не раб, ты не уклоняешься [от работы]. δοῦλος μὲν οὐκ εἶ, οὐ
δὲ ὀκνεῖς.
8. Раб не работает, а сидит. ὁ δοῦλος οὐ πονεῖ, ἀλλὰ καθίζει.
9. Ксантий гонит быков. ὁ Ξαντίας ἐλαύνει τοὺς βούς.
10. Не будь такой ленивый! μὴ οὗτως ἀργὸς ἴσθι!

Упражнение 5: ShowHide

1. ἔκβαινε ἐκ τοῦ οἴκου, ὦ Ξανθία, καὶ ἐλθὲ δεῦρο. Выходи из дома, Ксантий, и
подойди сюда.
2. μὴ κάθευδε, ὦ δοῦλε, ἀλλὰ πόνει. Не спи, раб, а работай.
3. μὴ οὕτω χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα. Не будь таким суровым, господин.
4. αἶρε τὸ ἄροτρον καὶ σπεῦδε πρὸς τὸν ἀγρόν. Поднимай плуг и спеши на поле.
5. κάλει τὸν δοῦλον, ὦ δέσποτα. Зови раба, господин.


Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #12 : 30 Июля 2022, 14:56:15 »
 • 0
 • 0
Цитировать
εἰσφέρω я выношу
εἰσ - это всё-таки движение вовнутрь, так что в-ношу
Цитировать
κάλε
слитный глагол καλέω образует императив так: основа κάλε + ε = κάλει
Цитировать
(αὐτὸς) οὐ καθεύδει.

(αὐτὸς) ὀκνεῖ, οὐ γὰρ φέρει λίθους πρὸς τὸ ἕρμα.
местоимение не нужно, оно только при противоспоставлениях используется, как и в романщине: он не спит, а она уже дрыхнет  :)
Цитировать
ὁ Ξαντίας ἐλαύνει τοὺς βούς.
на βοῦς периспомени. Можете это принять как факт и спать спокойно, а могу загрузить почему. Выбирать вам  :) В любом случае, не обманитесь, это слово - не 2го склонения, поэтому немного там сложнее с акцентуацией.

Остальное правильно (или я не вижу ошибок)  :)

Онлайн Квас

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 444
 • Карма: +98/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #13 : 30 Июля 2022, 15:00:54 »
 • 0
 • 0
Спасибо! Многовато в этот раз.  |<

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 2
« Ответ #14 : 30 Июля 2022, 15:07:40 »
 • 0
 • 0
Спасибо! Многовато в этот раз.  |<
неисправимый перфекционизм? Да ладно, нормально, получше, чем у бабы Светы  ;D