Автор Тема: Учим древнегреческий: Урок 1  (Прочитано 579 раз)

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Учим древнегреческий: Урок 1
« : 08 Июля 2022, 19:31:24 »
 • 1
 • 0
Текст 1α. Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ

ὁ Δικαιόπολις Ἀθηναῖός ἐστιν· οἰκεῖ δὲ ὁ Δικαιόπολις οὐκ ἐν ταῖς Ἀθήναις ἀλλὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς· αὐτουργὸς γάρ ἐστιν. γεωργεῖ οὖν τὸν κλῆρον καὶ πονεῖ ἐν τοῖς ἀγροῖς. χαλεπὸς δέ ἐστιν ὁ βίος· ὁ γὰρ κλῆρός ἐστι μῑκρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος. ἀεὶ οὖν πονεῖ ὁ Δικαιόπολις καὶ πολλάκις στενάζει καὶ λέγει· "ὦ Ζεῦ, χαλεπός ἐστιν ὁ βίος· ἀπέραντος γάρ ἐστιν ὁ πόνος, μῑκρὸς δὲ ὁ κλῆρος καὶ οὐ πολὺν σῖτον παρέχει." ἀλλὰ ἰσχῡρός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἄοκνος· πολλάκις οὖν χαίρει· ἐλεύθερος γάρ ἐστι καὶ αὐτουργός· φιλεῖ δὲ τὸν οἶκον. καλὸς γάρ ἐστιν ὁ κλῆρος καὶ σῖτον παρέχει οὐ πολὺν ἀλλὰ ἱκανόν.

Пара замечаний об орфографии:

1. Строчные буквы придумали византийцы, в классической Греции естественно строчных букв не было, писали заглавными и без пробелов. Традиционно предложение начинают строчной буквой, с большой пишут только личные имена, топонимы и (внимание) прилагательные, образованные от топонимов. Поэтому слово «афинянин» в тексте с заглавной.

2. Вместо точки с запятой греки пишут приподнятую точку, вот как эта · - причину см. в следующем пункте.

3. Вместо вопросительного знака пишется точка с запятой ;

О языке в этих уроках

Я подумал, что может то, что мне самоочевидно, совсем не очевидно со стороны. Язык, представленный в этих уроках - тнз. классический древнегреческий или аттический диалект, т.е. язык Аттики, Афин 5-4 веков днэ. Это язык Аристофана, Эвридипа, Фукидида, Ксенофонта, Платона, Лисия, Демокрита и т.д. Это НЕ язык Гомера или Нового завета.

Однако в Греции был не только аттический диалект, диалектов было много и немало из них использовались в литературном творчестве. Надо отметить ионический (очень близок к аттическому, Геродот, Фалес и т.д.), лесбийский диалект (Сапфо), дорический (Пиндар, но так же хоральные вставки в аттических произведениях, пародии на коринфян в комедиях) и койне, которое развилось через 500 лет путём смешения аттического с другими диалектами (прежде всего Новый завет, но и остальные авторы, которые писали около нулевого года и позже).

Изучив аттический диалект вы сможете читать золотой фонд греческой литературы, плюс заинвестировав полчаса - ионических авторов (в частности Геродота). Я бы даже сказал, что первый оригинальный автор, которого стоит читать - это Геродот, так как у него очень ясный язык. Для чтения Гомера нужна серьёзная дополнительная подготовка, так как язык отличается сильно, кроме словаря есть огромные расхождения в грамматике.

Об аудио: не моё, с огрехами (особенно чтение αὐ как "ав" бросается в глаза), но лучше чем ничего  :-[
« Последнее редактирование: 16 Июля 2022, 20:09:11 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #1 : 08 Июля 2022, 19:39:08 »
 • 1
 • 0
Глоссарий

В этом тексте все существительные - м.р. (кроме названия Афин), поэтому ниже я не буду это как-то обозначать. В греческом 3 рода, как в русском или латыни.

- артикль м.р. им.п., проклитик. Иногда артикль может употребляться неожиданно, например, с личными именами.

Δικαιόπολις - имя главного героя. Как и пристало традиционным греческим именам, оно двусложное и со смыслом: δίκαιος значит «справедливый», т.е. вместе что-то вроде «справедливый гражданин». Хотя тексты в учебнике взяты с потолка, такое имя реально зафиксировано.

Ἀθηναῖος - афинянин. Это слово - субстантивированное прилагательное, соответственно также значит афинский.

ἐστι(ν) - есть (3sg.pres. от «быть), энклитик. Обратите внимание на 2 момента: 1) на конце есть подвижное «ню», которое появляется перед паузой или гласной, перед согласной обычно его нет. 2) все формы глагола «быть» в наст. времени - энклитики и самостоятельного ударения не имеют.

οἰκεῖ - живет. Глагол образован от слова οἶκος дом, ср. эко-логия, эко-номика

δέ - но, а. Особенность этого союза в том, что он всегда на втором месте в предложении, он никогда не начинает предложение. Обратите внимание, что это второе место абсолютное, т.е. союзы подобного типа даже могут вклиниться между артиклем и его существительным, есть пример в тексте.

οὐ - не, проклитик. Выступает в 3 вариантах: οὐ, οὐκ, οὐχ. Первая форма используется перед согласными, вторая перед гласными с тонким придыханием, и последняя - перед густым.

ἐν (+ dat) - в (где?), проклитик. В функции обозначения места управляет дат. п., так как древний местный падеж слился с дательным. Когнат лат. и герм. in.

ταῖς - артикль ж.р. дат.п. мн. ч. Здесь для общей информации, пока запоминать необязательно

Ἀθῆναι (αι) - Афины, всегда употребляются с артиклем, слово во мн.ч. (поэтому собственно и в русском языке мн.ч.), но внимание! слово ж.р.

ἀλλά - но. Более сильное противопоставление, чем δέ, вместе с отрицанием составляет конструкцию οὐ … ἀλλά не … а. По происхождению мн.ч. ср.р. от прилаг. ἀλλός другой, вспоминаем слова алло-морф, алло-фон. Когнат. лат. alius.

τοῖς - артикль м.р. дат.п. мн.ч. Здесь для общей информации, дат.п. будем заниматься позднее.

ἀγρός - поле, ἀγροῖς - дат.п. мн.ч. Когнаты лат. ager, нем. Acker, в русском думайте о слове агро-ном.

αὐτουργός - свободный фермер. Сложное слово, состоит из αὐτός сам и ἐργός работник, т.е. дословно вроде «самозанятый». Корень авто- вам прекрасно знаком, а второй корень (внезапно) когнат англ. work, нем. Werk.

γάρ - ведь, же. Один из наиболее популярных причинных союзов, как и δέ может быть только на втором месте в предложении.

γεωργεῖ - земледелит, землепашет, обрабатывает (поле). Сложное слово из γῆ земля (все эти гео- ), и ἐργός выше. Это сложное слово представлено у нас как имя Георгий, по факту "земледелец".

οὖν - так что, таким образом. В коллекцию к δέ и γάρ насчет места в предложении.

τόν - вин. п. м. р. артикля

κλῆρος - участок земли, ферма

πονεῖ - работает, трудится. Образовано от слова πόνος, см. ниже.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 23:52:09 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #2 : 09 Июля 2022, 00:40:54 »
 • 1
 • 0
χαλεπός - тяжёлый, трудный

βίος - жизнь. Конечно же, все эти био- нам известны, но рус. живой и англ. quıck тоже когнаты.

μῑκρός - маленький

μακρός - долгий, длинный. Несмотря на то, что нам внушают с детства с противопоставлением макро- и микро, всё-таки μακρός - это длинный, большой будет μέγας.

πόνος - работа, но также страдание, нищета

ἀεί - всегда

πολλάκις - часто. Здесь тот же корень, что и в поли-витамины, поли-валентный

στενάζει - ворчит, стонет

καί - и. Одно из самых любимых слов греков, у них этих "кай" немерянное количество.

λέγει - говорит, слова лексика, -логия однокоренные

- звательная частица

Ζεῦ - Зевс в зват. пад.

ἀπέραντος - нескончаемый, бесконечный, приставка ἀ- это так называемая "лишительная альфа", обозначает отсутствие качества, выраженного корнем, ср. περαίνω я ограничиваю. Когнат герм. un- (как в un-fair), лат. in- (как в in-differens).

πολύς - многочисленный, много. В греческом это - прилагательное, которое согласуется с существительным в роде, числе и падеже. Поэтому когда по-русски говорят "много зерна", по-гречески надо говорить "многочисленное зерно". Здесь: в вин. падеже, так как слово еда, к которому оно относится, тоже в вин. п.

σῖτος - зерно, хлеб, еда. Этимология спорна, но, возможно, когнат слав. жито.

παρέχει - снабжает, приносит

ἰσχῡρός - сильный

ἄνθρωπος - человек (в общем смысле, мужчина ἀνήρ)

ἄοκνος - неугомонный, энергичный, опять же лишительная альфа, ὀκνέω я отлыниваю, избегаю

χαίρει - радуется. Когнатом является нем. gern

ἐλεύθερος - свободный. Рус. люд(и) - когнат

φιλεῖ - любит (не эротически!), сюда иронически все -филии, хотя греческий корень ничего такого не значит, для секс. увлечений другой корень

καλός - красивый

ἱκανός - достаточный
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 00:08:11 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #3 : 09 Июля 2022, 01:44:46 »
 • 1
 • 0
Ударение в греческом

Очень любят пугать ударением в греческом, но не всё так печально, надо иметь в виду всего 5 правил:

1. Слова в греческом бывают ударные и безударные. Среди ударных: в именах ударение устойчивое, т.е. по мере возможностей пытается остаться там же, где и в им. падеже. В самом же им. п. ударение лексическое, т. е. его надо запоминать с каждым новым словом. В глаголах ударение предсказуемое, оно рецессивное, т.е. пытается максимально двинуться влево, насколько это только возможно.

Среди безударных слов различаются проклитики (слова, которые примыкают к следующему слову) и энклитики (примыкают к предыдущему слову), своего ударения у них нет. Проклитиков всего 10, из них уже 3 вы видели в самом первом уроке. Вот полный список: формы артикля м. и ж. родов в им. п. обоих чисел (всего 4 штуки: ὁ, ἡ, οἱ, αἱ), 3 предлога (ἐν, εἰς в(овнутрь), ἐξ из, как видно, все они связаны с локацией внутри чего-то, т.е. войти вовнутрь, быть внутри и выйти наружу)  и 3 частицы (οὐ не, εἰ если, ὡς как). С энклитиками разберёмся по мере поступления, на данный момент хватает помнить, что ἐστι(ν) - энклитик.

2. Хотя говорят, что в греческом есть 3 типа ударения (акут / , гравис \ , и облечённое [периспомени]  ~), на самом деле гравис - это просто позиционный вариант акута, когда за последним/ единственным ударным слогом слова следует другое ударное слово. Так словарное γάρ становится γὰρ в связном тексте. Процесс замены акутов на грависы полностью механический, поэтому на самом деле надо выбирать только между акутом и периспомени. Если за последним/ единственным ударным слогом слова следует энклитик, то с акутом ничего не происходит, пример из текста: γάρ ἐστιν.

3. Ударение может падать только на 3 последних слога, причем в третьем с конца слоге оно может находиться только и исключительно, если самый последний слог краткий, само ударение при этом гарантированно акут, периспомени никогда ни при каких условиях не может быть на третьем с конца слоге. Напр. слово νθρωπος.  Если при склонении в последнем слоге появляется долгая гласная или дифтонг, то ударение обязано сместиться вправо, напр. род. п. ἀνθρπου. По не до конца понятным причинам окончания им. п. мн. ч. -οι и -αι считаются за краткие, поэтому, например, мн. ч. от этого же слова будет νθρωποι

4. Ударение на втором слоге с конца зависит от его долготы: если слог краткий - то это акут, а если он долгий и последний краткий, то это - периспомени. Вот почему в словах Ἀθῆναι и οἶκος периспомени и почему акуты в βίος и πόνος.

5. Ударение в последнем слоге (если игнорировать случай грависа) сводится к долготе: краткие слога - акут, напр. μακρός, долгие - периспомени или акут, тут надо уже обращать внимание на конкретные случаи, например: φιλεῖ, τούς.

Вот и всё, а вы боялись  :)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 00:55:10 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #4 : 09 Июля 2022, 11:36:35 »
 • 1
 • 0
Глаголы в греческом

Глаголы в греческом делятся на тематические и атематические. Тема - это особый суффикс -о/ε-, который вклинивается при спряжении между корнем глагола и личным окончанием. Особого смысла в нем нет, это - тяжелое ие. наследие, которое к тому же очень часто неочевидно из-за фонетических процессов в самом греческом. Просто надо знать, что есть примерно 20 особо архаичных глаголов, называемых атематическими и у них есть особенности в спряжении. Остальные все глаголы - нормальные, обычные, ими мы и будем сейчас заниматься. Атематические глаголы, кроме "быть", оставим на потом, на далеко потом.

Окончанием 3sg.pres является -ει, которое является прямым когнатом русского -ет, по такой схеме *-eti > *-esi (выпадение -s- между гласными, норма для греческого) > -ει.

Ударение в непроизводных глаголах всегда будет акут на последний корневой слог перед окончанием, периспомени вообще, а также акут на третьем слоге с конца невозможны по правилам ударения, так как окончание долгое. Напр: χαίρει, παρέχει.

Хотя это неочевидно, но в глаголах, образованных от имен, вроде γεωργεῖ (< γεωργός земледелец), πονεῖ (< πόνος работа), φιλεῖ (< φίλος друг), ударение тоже падает на последний слог корня, но тут всё затемняет фонетическое развитие в аттическом. Корень этих всех глаголов оканчивается не согласной, как могло бы показаться, а гласной -ε, т.е. корни тут γεωργε-, πονε- и φιλε- и ударение на падает на корень: γεωργέ-ει. Примерно такое состояние мы и наблюдаем у Гомера, но аттический страшно, люто не любил зияния, поэтому это безобразие -έει стягивалось в -εῖ. Собственно периспомени в окончаниях очень часто свидетельство того, что стянулось историческое зияние.

Раз мы разобрались с окончанием 3ьего лица, то вы будете рады знать, что эти старания не даром. Ударение во всем настоящем времени будет сохраняться на том же слоге, что и в 3ьем лице, что не может не радовать. :drink

И напоследок: форма 3sg.pres. глагола "быть": ἐστι(ν), как я уже говорил, форма энклитическая.Существительные в греческом

Существительные в греческом трех родов, как и в русском. Есть 3 склонения, но это обманчиво, типов и подтипов 100500, но наиболее важных немного, хотя не буду врать по сложности и тонкостям латынь и рядом не лежала.

В этом уроке нам представили самый распространённый и самый простой тип мужского рода, слова на -ος. Должно быть очевидно, что это - когнат лат. -us и рус. второго склонения. Хорошая новость, что падежей только 4, как в немецком: им., род., дат. и вин. С другой стороны из-за малого числа падежей на них нагружено очень много значений, часть из которых удивляет/ ставит в ступор.

По материалу этого текста надо запомнить только образование винительного падежа: -ος > -ον. Ударение в этом случае полностью сохраняется с им. п., нет причин, чтобы оно менялось: σῖτος >  σῖτον, ἀγρός > ἀγρόν.

Винительный падеж артикля: > τόν. Обращаю внимание, что в отличие от им. п., вин. п. артикля - нормальное, полноударное слово (и вообще образовано от другой основы, так как исходно - вообще другое слово).

Последний момент. Очень важно: по сравнению с другими привычными вам языками предлоги в греческом полифункциональны. С разными падежами один и тот же предлог может значить что-то совсем неожиданное, поэтому не обманываемся "простотой" и всегда обращаем внимание не только на предлог, но и на падеж. В этом уроке мы видели, что ἐν + дат. п. обозначает место.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 13:47:43 от Gaeilgeoir »

Онлайн Владимир

 • Гуру форума
 • Дважды герой
 • *****
 • Сообщений: 9813
 • Карма: +756/-12
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #5 : 09 Июля 2022, 12:04:19 »
 • 1
 • 0
Вот и всё, а вы боялись  :)
Если я правильно понял, то это всё хорошо для письма. Большой вопрос, как это произнести русскоязычному. В древнегреческом ударение было тональным (акут от грависа и от безударного гласного отличались высотой тона), тогда как в русском оно квантитативное. Древнегреческий был моросчитающим языком (периспомен — это повышение тона на первой море и понижение на второй), а русский таковым не являятся.

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #6 : 09 Июля 2022, 12:19:28 »
 • 1
 • 0
Если я правильно понял, то это всё хорошо для письма. Большой вопрос, как это произнести русскоязычному. В древнегреческом ударение было тональным (акут от грависа и от безударного гласного отличались высотой тона), тогда как в русском оно квантитативное. Древнегреческий был моросчитающим языком (периспомен — это повышение тона на первой море и понижение на второй), а русский таковым не являятся.
Могу заверить, что в академических кругах никто не заморачивается с "правильным" произношением ударения, так как оно просто-напросто неизвестно. Есть много спекуляций, что оно было "музыкальным", но все вкладывают в это разный смысл. Кроме того, не факт, что оно не менялось. Даже есть дебильная английская традиция, когда плюют на расставление знаки ударения и "гоу виз зе флоу", ставят по логике английского языка даже на очевидно неправильные слога. Я думаю, что в греческом есть тонкости, на которые стоит обратить внимание, но "музыкальности" ударения среди них точно нет, попали силовым ударением на правильный слог - и день прожит не зря.  ;D
« Последнее редактирование: 09 Июля 2022, 12:39:09 от Gaeilgeoir »

Онлайн Владимир

 • Гуру форума
 • Дважды герой
 • *****
 • Сообщений: 9813
 • Карма: +756/-12
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #7 : 09 Июля 2022, 12:27:07 »
 • 1
 • 0
попали силовым ударением на правильный слог - и день прожит не зря.  ;D
Вот такие практические правила чтения мне нравятся  :)

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #8 : 09 Июля 2022, 12:46:24 »
 • 1
 • 0
Вот такие практические правила чтения мне нравятся  :)
Зачем гоняться за сферическими пони в вакууме, если это время можно потратить на чтение Ксенофонта, об укрощении строптивых дев? Мало, что приятно попрактиковать красивый язык, так ещё и практические советы по дому  :D

Упражнение 1

1. ὁ πόνος ἐστὶ μακρός
2. καλός ἐστιν ὁ οἶκος
3. ὁ Δικαιόπολις τὸν οἶκον φιλεῖ
4. πολὺν σῖτον παρέχει ὁ κλῆρος
5. ὁ ἄνθρωπος οὐ πονεῖ ἐν τοῖς ἀγροῖς
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 10:33:30 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #9 : 09 Июля 2022, 12:57:36 »
 • 1
 • 0
Текст 1β. Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ

ὁ Δικαιόπολις ἐν τῷ ἀγρῷ πονεῖ· τὸν γὰρ ἀγρὸν σκάπτει. μακρός ἐστιν ὁ πόνος καὶ χαλεπός· τοὺς γὰρ λίθους ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρει. μέγαν λίθον αἴρει καὶ φέρει πρὸς τὸ ἕρμα. ἰσχῡρός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ἀλλὰ πολὺν χρόνον πονεῖ καὶ μάλα κάμνει. φλέγει γὰρ ὁ ἥλιος καὶ κατατρίβει αὐτόν. καθίζει οὖν ὑπὸ τῷ δένδρῳ καὶ ἡσυχάζει  οὐ πολὺν χρόνον. δι᾽ ὀλίγου γὰρ ἐπαίρει ἑαυτὸν καὶ πονεῖ. τέλος δὲ καταδύνει ὁ ἥλιος. οὐκέτι οὖν πονεῖ ὁ Δικαιόπολις ἀλλὰ πρὸς τὸν οἶκον βαδίζει.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 01:00:21 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #10 : 09 Июля 2022, 16:47:56 »
 • 1
 • 0
Глоссарий

τῷ - дат.п. ед.ч. артикля м/с. р. Артикль в греческом часто соответсвует русскому местоимению свой.

σκάπτει - долбает, копает. рус. когнат - скоблить

τούς - вин.п. мн.ч. м.р. артикля

λίθος - камень, ср. лито-сфера

ἐκ (+ gen) - из, ср. лат. ex

τοῦ - род.п. ед.ч. м/с.р. артикля

φέρει - несёт. Когнаты aнгл. bear, рус. брать (со смещением значения)

μέγας - большой. Вообще-то это прилагательное неправильно склоняется, но по им. и вин. п. этого не видно  ;D

αἴρει - поднимает, возможно когнат рус. верёвка.

πρός (+ acc) - в сторону, (по направлению) к

ἕρμα (ср.р.) - куча камней, когнат нем. schwer

χρόνος - время, хроно-метр

μάλα - очень, когнаты лат. melius лучше и multum много

κάμνει - устаёт

φλέγει - припекает, жарит. когнаты лат. fulgur молния и flamma пламя

ἥλιος - солнце, рус. солнце когнат, также ср. гелий

κατατρίβει - изнемождает, утомляет. Тут приставка κατα- вниз и глагол τρίβει изнашивает, стирает, когнат рус. тереть

αὐτός - сам, часто в роли местоимения третьего лица, как тут

καθίζει - сидит. Тут опять приставка κατα- + корень - прямой когнат русского "сидеть" (начальная *s- в греческом исчезла, превратившись в густое придыхание). Ньюанс в том, что бесприставочно этот глагол в греческом не употребляется, и по некоторым грамматическим моментам видно, что сами греки уже не совсем осознавали, что это приставочный глагол, он им казался цельным.

ὑπό (+ dat) - под  (место), ср. гипо-аллергенный

δένδρον (ср. р.!) - дерево. ср. дендрарий, родо-дендрон (досл: розовое дерево)

ἡσυχάζει - отдыхает

δι᾽ ὀλίγου - вскоре, из предлога δία сквозь, через + ὀλίγος малочисленный, ср. олиг-архия (власть немногих)

ἐπαίρει - поднимает, приставка ἐπί- на, над + αἴρει выше

ἑαυτόν - самого себя, здесь делает возвратность из глагола: поднимает самого себя = встаёт

τέλος - в конце концов

καταδύνει - опускается, заходит

οὐκέτι - больше не, уже не

βαδίζει - шагает, ступает. Хоть этого не видно, корень тот же что в англ. come
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 00:10:35 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #11 : 09 Июля 2022, 23:17:43 »
 • 1
 • 0
2ое греческое склонение (омикрон-склонение)

Винительный падеж мн. ч. слов мужского рода

В прошлый раз мы усвоили, что вин. п. слов мужского рода образуется заменой -ος на -ον. Окончанием вин.п. мн.ч. является -ους. Это окончание выводится из *-оns выпадением *n перед свистящей (всеобъемлющий фонетический закон в греческом) и компенсаторным удлинением оставшейся гласной.

Обратите внимание, что окончание долгое, но 1) если оно ударно, оно несёт акут, поэтому поля (вин. п.) будет ἀγρούς 2) долгота заставит периспомени во втором слоге с конца меняться на акуты: οἶκος но οἴκους 3) слова с ударением на третьем слоге типа ἄνθρωπος сместят ударений на один слог вправо: ἀνθρώπους людей (вин. п.)

Форма артикля будет τούς соответственно.

Дательный падеж ед. ч.

Окончанием дательного падежа ед. ч. является -ῳ. Если это окончание ударное, то на нём периспомени, напр. ἐν τῷ ἀγρῷ. Если ударение на втором или третьем слоге с конца, то действуют правила, описанные выше: ἐν τῷ οἴκῳ в доме и ὑπὸ τῷ ἀνθρώπῳ под человеком.

Повторим изученные на данный момент формы мужского рода на -ος:


Падеж  Ед. ч.Мн. ч.
Именительный  ὁ ἀγρός  -
Дательный  τῷ ἀγρῷ  -
Винительный  τὸν ἀγρόν  τοὺς ἀγρούς

Слова среднего рода на -ον

Кроме слов м.р. на -ος, ко второму склонению (также называемому омикрон-склонением по характерной гласной основы) относятся слова среднего рода с окончанием -ον, например, δένδρον. Это окончание происходит из *-om (в греч. все конечные -*m стали -ν) и является прямым когнатом лат. -um (напр. mal-um), и рус. -о (например: дерев-о). Артикль ср.р. происходит из местоимения, поэтому его окончание немного другое, а именно - τό.

Как присуще словам среднего рода в других ие. языках, у них есть такие особенности:

 • во всех числах именительный и винительный падежи совпадают по форме, т.е. -ον будет окончанием не только им. п. ед.ч., но и вин. п. Артикль, соответственно, сохранит форму τό.
 • во мн.ч. окончание им. и вин. п. будет , ср. с лат. oppıd-a, рус. озёр-а
В остальном склонение слов ср. р. ничем не отличается от склонения слов м. р. Уже известные формы ср. р.:

Падеж  Ед. ч.Мн. ч.
Именительный  τὸ δένδρον  τὰ δένδρα
Дательный  τῷ δένδρῳ  -
Винительный  τὸ δένδρον  τὰ δένδρα

Вот и всё о втором склонении на пока.

Упражнение 2
Переведите:

на ферме, под камнем, по направлению к полям, к дереву, в человеке, под солнцем
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 10:35:25 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #12 : 10 Июля 2022, 00:45:08 »
 • 1
 • 0
Особенности ударения энклитиков

Ранее было сказано, что энклитики не имеют своего ударения и фонетически примыкают к предыдущему слову. Греческий не был бы греческим, если бы не было исключения. ;D

Давайте разбираться. Взаимодействие ударного слова с энклитиком напрямую зависит от места ударение в полноударном слове. Возможны три случая:

1. Ударение падает на последний слог. В таком случае ничего интересного не происходит, кроме того, что обязательная в других случаях замена акута на гравис тоже не происходит. Так есть потому, что ударный слог после примыкания энклитика перестаёт быть последним в фонетическом потоке, поэтому и причин для замен не остаётся. Пример: αὐτουργς ἐστιν.

2. Ударение - акут на третьем с конца слоге или периспомени на втором. В таком случае полноударное слово обзаводится вторым ударением - акутом на последнем слоге. Примеры: κλῆρς ἐστιν, ἄνθρωπς ἐστιν. Мнемоника, чтобы запомнить: 3 + 2 = акуту да!

3. И абсолютно уникальная ситуация, если у нас акут на втором слоге, в таком случае двухсложные клитики получат собственное ударение на последнем слоге!!! Пример: πολλάκις ἐστν. Мнемоника у меня есть, но она нецензурная: "2 + 2 = совсем ***да" :-[

Эти все танцы с бубнами - следствие какого-то ритмического, моросчитающего закона в греческом. Я статью видел, глазами проехал, но подумал, что правила и так чумовые, чтобы мне ещё вникать в теоретическое обоснование этого бреда.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 13:49:35 от Gaeilgeoir »

Онлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13350
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #13 : 10 Июля 2022, 01:15:41 »
 • 0
 • 0
Упражнение 3

Даны парные предложения. Сначала прочитайте и переведите греческое, тогда используя греческое как модель, переведите русское, сохраняя порядок слов и артикли греческого. Расставьте ударения.

1. ὁ Δικαιόπολις οὐκ οἰκεῖ ἐν ταῖς Ἀθήναις. Фермер шагает по направлению к полю.
2. μακρός ἐστιν ὁ ἀγρός. Дом маленький.
3. ὁ αὐτουργός ἐστιν ἰσχυρός. Дикайополис фермер.
4. ὁ κλῆρος πολὺν σῖτον παρέχει. Человек несёт большой камень.
5. ὁ ἄνθρωπος τοὺς λίθους φέρει. Дикайополис поднимает маленький камень.


Контрольное упражнение 4

Переведите на греческий

1. Дикайополис не всегда радуется.
2. Он всегда работает в поле.
3. Так что он часто устаёт, так как работа долгая.
4. Но он не отлынивает, потому что он любит свой дом.
5. Фермер сидит под деревом, ведь солнце печёт.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2022, 11:57:30 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Квас

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 444
 • Карма: +98/-6
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 1
« Ответ #14 : 17 Июля 2022, 22:58:20 »
 • 0
 • 0
Упражнение 1
Spoiler: ShowHide
ὁ πόνος ἐστι μακρός Труд долгий.
καλος ἐστιν ὁ οἶκος Красив дом.
ὁ Δικαιόπολις τον οἶκον φιλεῖ Дикайополис любит дом.
πολυν σῖτον παρέχει ὁ κλῆρος Много зерна приносит участок.
ὁ ἄνθρωπος οὐ πονεῖ ἐν τοῖς ἀγροῖς Человек не работает на полях.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 23:12:53 от Квас »