Author Topic: Болгарская латиница (шаблон)  (Read 799 times)

Offline cetsalcoatle

 • Модератор
 • Герой
 • *
 • Posts: 4185
 • Карма: +352/-277
 • Благородный муж прям и твёрд, но не упрям.
  • View Profile
 • 0
 • 0
Spoiler: ShowHide

Quote
По-късно говореха, че този човек е дошъл от север, откъм
Въжените порти. Той вървеше пеша и водеше за юздата натоварения с
дисаги кон. Беше късен следобед и дюкянчетата на въжарите и
сарачите вече бяха затворени, а уличката бе опустяла. Беше топло, но
човекът носеше на раменете си черно наметало. Набиваше се на очи.
Спря се пред странноприемницата „Стария Наракорт“, постоя
малко, заслушан в глъчката от гласовете вътре. Кръчмата на
странноприемницата беше пълна с хора, както винаги по това време.
Непознатият не влезе в „Стария Наракорт“. Поведе коня си
нататък по уличката. Там имаше друга кръчма, по-малка, на име „При
лисицата“. Тя беше празна — нямаше особено добра слава.
Кръчмарят вдигна глава от кацата с кисели краставички и измери
госта с поглед. Чужденецът, все още с наметалото, стоеше неподвижно
пред тезгяха и мълчеше.
— Какво ще желаете?
— Бира — каза непознатият. Гласът му беше неприятен.
Кръчмарят избърса ръце в платнената си престилка и напълни
една нащърбена глинена халба.
Непознатият не беше стар, но косите му бяха почти напълно
бели. Под наметалото си носеше протрит кожен кафтан, с върви при
врата и на раменете. Когато свали наметалото си, стана ясно, че на
ремък на гърба му е окачен меч. В това нямаше нищо странно, във
Визим всички ходеха въоръжени, но никой не носеше меча си на гърба
си, сякаш е лък или колчан.
Непознатият не седна на масата, където се бяха събрали малцина
посетители, а остана при тезгяха, изучавайки с поглед кръчмаря. Отпи
от халбата и каза:
— Търся стая за нощуване.
— Нямам — измърмори кръчмарят, загледан в обувките му —
прашни и мръсни. — Попитайте в „Стария Наракорт“.
— Искам тук.
— Нямам.
Кръчмарят най-накрая разпозна акцента на непознатия. Ривиец.
— Ще платя — каза чужденецът тихо, сякаш някак неуверено. В
този момент започна цялата тази гадна история. Един дангалак с
белези от шарка по лицето, който от момента на появата на чужденеца
не беше спирал да го гледа навъсено, стана и се приближи до тезгяха.
Двамата му приятели застанаха на не повече от две крачки зад него.

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Simba mwenda pole ndiye mla nyama

Offline cetsalcoatle

 • Модератор
 • Герой
 • *
 • Posts: 4185
 • Карма: +352/-277
 • Благородный муж прям и твёрд, но не упрям.
  • View Profile
Re: Болгарская латиница (шаблон)
« Reply #1 on: 10 May 2024, 12:52:18 »
 • 0
 • 0
Po-kăsno govoreha, çe tozi çovek e doşăl ot sever, otkăm Văz̨enite porti.
Toj vărveşe peşa i vodeşe za juzdata natovarenija s disagi kon.
Beşe kăsen sledobed i dükänçeta na vaz̨arite i saraçite veçe bäha zatvoreni, a uliçkata be opustäla.
Beşe toplo, no çovekăt noseşe na ramenete si çerno nametalo. Nabivaşe si na oçi.
Sprä se pred strannopriemnicata "Starija Narakort", postoja malko, zasluşan v glăçkata ot glasovete vătre.
Krăçmata na strannopriemnicata beşe pălna s hora, kakto vinagi po tova vreme.
Nezapoznatijat ne vleze v "Starija Narakort". Povede konä si natatăk po uliçkata.
Tam imaşe druga krăçma, po-malka, na ime "Pri lisicata". Tä bäşe prazna - nämaşe osobeno dobra slava.
Krăçmarät vdigna glava ot kacata s kiseli krastaviçki i izmeri gosta s pogled.
Çuz̨denecăt, vse oşte s nametaloto, stoeşe nepodviz̨no pred tezgäha i mălçeşe.
- Kakvo şte z̨elaete?
- Bira - kaza nepoznatijat. Glasăt mu beşe neprijaten.
Krăçmarät izbărsa răce v platnenata si prestilka i napălni edna naştărbena glinena halba.
---------------------------
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Simba mwenda pole ndiye mla nyama

Offline Сергей

 • Дважды герой
 • **
 • Posts: 8177
 • Карма: +1054/-37
  • View Profile
Re: Болгарская латиница (шаблон)
« Reply #2 on: 10 May 2024, 17:25:42 »
 • 0
 • 0
Только Эллиди не показывайте.

Offline Владимир

 • Гуру форума
 • Трижды герой
 • *****
 • Posts: 29811
 • Карма: +4424/-85
  • View Profile
Re: Болгарская латиница (шаблон)
« Reply #3 on: 10 May 2024, 17:52:26 »
 • 0
 • 0
Только Эллиди не показывайте.
Надо вместо ă писать â, чтобы на турецкий было больше похоже  :)

Online Euskaldun

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Posts: 29989
 • Карма: +4145/-351
  • View Profile
Re: Болгарская латиница (шаблон)
« Reply #4 on: 10 May 2024, 18:59:03 »
 • 0
 • 0
Только Эллиди не показывайте.
повбивав бы (с)

Offline Bhudh

 • Дважды герой
 • **
 • Posts: 5808
 • Карма: +2086/-245
  • View Profile
Re: Болгарская латиница (шаблон)
« Reply #5 on: 10 May 2024, 20:49:11 »
 • 0
 • 0
Что опять с диакритикой, почему вся оторванная от буков?
Jestem dokładny i dociekliwy. (Wg Pinii.)
Всё, что нужно для торжества зла — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Алексей Навальный